PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego


2011-12-29

Osobie ubezpieczonej, która uległa wypadkowi przy pracy, przepisy gwarantują prawo do otrzymania stosownego świadczenia pieniężnego, które ma pomóc w dojściu do zdrowia i zrekompensować utracony zarobek. O różnego rodzaju świadczenia pieniężne może ubiegać się również rodzina, jeżeli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku przy pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy można ubiegać się o przyznanie:
•    zasiłku chorobowego  jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy; zasiłek ten przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu i przyznawany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
•    świadczenia rehabilitacyjnego – jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy,
•    zasiłku wyrównawczego  jeżeli pracownik wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu został przesunięty do pracy innego rodzaju lub jego obowiązki zostały zmniejszone, w następstwie czego otrzymuje niższe wynagrodzenie,
•    jednorazowego odszkodowania  za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu lub w związku ze śmiercią ubezpieczonego,
•    renty z tytułu niezdolności do pracy  jeżeli ubezpieczony w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do jej wykonywania,
•    renty szkoleniowej  jeżeli wobec ubezpieczonego z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego,
•    renty rodzinnej  mogą ubiegać się o nią członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy,
•    dodatku do renty rodzinnej  dla sieroty zupełnej,
•    dodatku pielęgnacyjnego,
•    pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Ważne jest jednak to, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy jest naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. Jeżeli więc zostanie udowodnione, że ubezpieczony poprzez swoje umyślne działanie (lub zaniechanie) albo rażące niedbalstwo spowodował wypadek, żadne ze wskazanych powyżej świadczeń nie zostanie mu wypłacone. Z odmową przyznania świadczenia spotka się również ubezpieczony, który przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku przy pracy, będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Jeżeli płatnik składek (np. pracodawca czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności) ma podejrzenie, że w chwili wypadku przy pracy ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, ma obowiązek skierować go na stosowne badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się temu badaniu; w przypadku odmowy lub innego zachowania uniemożliwiającego przeprowadzenie badań świadczenie nie zostanie wypłacone.  Ubezpieczony może jednak bronić się, wskazując przyczyny uniemożliwiające poddanie się stosownym badaniom.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazuje jednak, że przepisy nie wykluczają przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego nawet ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi, będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Ważne jest jednak, w jakim stopniu stan ubezpieczonego przyczynił się do wystąpienia wypadku; przepisy wskazują, że wpływ ten powinien być znaczny. Jeżeli więc zostanie dowiedzione, że ubezpieczony będąc trzeźwym uniknąłby wypadku, okoliczność ta będzie miała wpływ na prawo do przyznania świadczenia wypadkowego.

Jednocześnie w orzecznictwie jednoznacznie wskazuje się, że ewentualny stan nietrzeźwości ubezpieczonego (lub pozostawanie pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych), jak również stopień przyczynienia się do wypadku przy pracy, nie ma wpływu na prawo do świadczenia wypadkowego przyznawanego członkom jego rodziny w razie śmierci ubezpieczonego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego