PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Trwa okres rozliczeń podatkowych...


2010-03-26

Pora rozliczyć PIT-a.

Trwa okres corocznych rozliczeń podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że osoby zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2009 r. mają jeszcze miesiąc czasu na dopełnienie wszystkich formalności.

Przy uzupełnianiu formularzy, czy to tradycyjnie w wersji papierowej, czy też drogą elektroniczną, należy pamiętać, że od początku 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe stawiki podatku: 18 i 32%. Nawet jeśli wysokość zarobków i sposób ich uzyskiwania nie uległy zmianie w stosunku do 2008 r., obliczenia dokonane w deklaracji za 2008 r. będą dla podatników bezużyteczne.

Nowe stawki, nowe zasady
Uzupełniając deklaracje za 2009 r., należy pamiętać, że:
 

 • nie ma obowiązku zapłaty podatku, jeżeli w danym roku podatkowym dochód podatnika nie przekroczył kwoty 3091 zł (jest to tzw. kwota wolna od podatku),
 • opodatkowanie według wyższej, 32% stawki następuje po przekroczeniu kwoty 85 528 zł,
 • zmianie uległy zasady rozliczania ulgi prorodzinnej,
 • prawie wszystkie odliczenia, zarówno od dochodu, jak i od podatku, są limitowane.


Tradycyjnie czy przez Internet?
Wielu z nas, z przyzwyczajenia bądź też ze względu na brak możliwości technicznych, ciągle wybiera tradycyjną, papierową formę rozliczeń. Warto jednak spróbować przekonać się do bardziej nowoczesnej formuły, która może zaoszczędzić nam sporo czasu i ułatwić dokonanie niezbędnych obliczeń. W tym roku krąg podatników mogących rozliczać się przez Internet został rozszerzony. Ministerstwo Finansów przypomina, że możliwość dokonania rozliczeń drogą elektroniczną za 2008 r. ma każdy, kto rozlicza się z fiskusem za pomocą formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, wraz z załącznikami do tych deklaracji.

Wymagania sprzętowe nie są wygórowane. Wystarczy dysponować komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7, Linux lub MacOS. Niezbędny jest oczywiście dostęp do Internetu. Jeżeli podatnik nie ma zainstalowanego oprogramowania Adobe Reader, pomoc znajdzie na stronie jego producenta, skąd można nieodpłatnie pobrać jedną z kilku wersji. Minimalna wymagana wersja to 8.1.4, jednak najlepiej posługiwać się wersją 9.x.

Jeżeli podatnik nie posługuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, deklarację może złożyć na dwa sposoby:

 1. przy wykorzystaniu aplikacji desktopowej e-Deklaracje, która jest narzędziem wspierającym korzystanie z formularzy interaktywnych,
 2. przez Internet, przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych dostępnych na stronach ministerstwa, pod adresem:
  http://e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze


Ministerstwo Finansów przypomina, że osoby, które już w ubiegłym roku rozliczały się drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu, muszą na nowo pobrać wtyczkę, bowiem ta służąca do zeszłorocznych rozliczeń będzie obecnie bezużyteczna.

Wysyłając deklarację drogą elektroniczną, podatnik otrzyma z systemu numer referencyjny (należy go zachować). Nie jest on jednak Urzędowym Poświadczeniem Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO). To istotna informacja, bowiem dopiero UPO stanowi dla nas dowód, że wypełnione przez nas zeznanie trafiło do systemu.

Jeżeli małżonkowie chcą się rozliczać przez Internet wspólnie, jedno z nich musi dostarczyć do urzędu skarbowego stosowne upoważnienie w formie papierowej.

Ewentualna korekta zeznania może być dokonana drogą papierową lub zostać przesłana elektronicznie, jednak już z bezpiecznym kwalifikowanym e-podpisem.

Jak rozliczamy ulgę prorodzinną?
O uldze tej pisaliśmy już szeroko wcześniej. Przypomnijmy jednak krótko kilka najważniejszych spraw.
Sposób rozliczania ulgi z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem został szczegółowo opisany w art. 27f u.p.d.o.f. Wynika z niego, prawo do odliczenia od podatku omawianej ulgi ma podatnik, który w rozliczanym roku podatkowym:

 • wykonywał w stosunku do dziecka władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego dziecka, pod warunkiem, że dziecko to z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę nad dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze stroną.


Ulga, co do zasady, dotyczy dzieci małoletnich (poniżej 18. roku życia), jednak przepisy wskazują wyjątki, w których odliczenie może dotyczyć również dzieci starszych.

W tym roku ulgę będziemy odliczać proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. Co to oznacza? Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik opiekował się dzieckiem we wskazany powyżej sposób, będzie on uprawniony do odliczenia kwoty 92,67 zł za każde z dzieci (1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej). Jeżeli podatnik sprawował opiekę przez cały rok kalendarzowy, będzie mógł odliczyć od podatku kwotę 1112,04 zł za każde dziecko. W przypadku wychowywania przez cały rok dwójki dzieci odliczeniu będzie podlegała kwota 2224,08 zł, w przypadku trójki – 3336,12 zł, zaś w przypadku czwórki – 4448,16 zł. Nie zawsze jednak będzie możliwe odliczenie całej kwoty. Może się bowiem okazać, że podatnik nie będzie uzyskiwał wystarczająco wysokich dochodów.

W przeciwieństwie do ubiegłego roku rodzice, których dziecko przyszło na świat w ciągu 2009 r., będą mogli uwzględnić na potrzeby ulgi kolejne miesiące, począwszy od miesiąca, w którym dziecko się urodziło. Jeżeli więc maluch przyszedł na świat 5 października, jego rodzice obliczając wysokość odpisu, wezmą pod uwagę wyłącznie 3 miesiące z 2009 r.

Omawiane odliczenie dotyczy łącznie obu osób sprawujących opisaną wyżej opiekę nad dzieckiem. Stosowną kwotę można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej, ustalonej przez podatnika proporcji. Możliwe jest więc uzgodnienie, że odliczenia dokona tylko jedna z osób uprawnionych, za to w całej należnej kwocie. Jeżeli wskazane powyżej osoby odpowiedzialne za dziecko nie pełnią swych funkcji wspólnie (np. z powodu rozwodu czy separacji), wówczas w przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym opiekę sprawuje każde z nich przez kilka dni, za każdy dzień sprawowania pieczy są uprawnieni do odliczenia kwoty 3,09 zł (1/30 z kwoty 92,67 zł).

Co istotne, z odliczenia nie będzie można skorzystać poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

 • zostało, na podstawie orzeczenia sądu, umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.


Ulga internetowa

Jeżeli podatnik jest użytkownikiem sieci Internet, może w określonych okolicznościach odliczyć od dochodu związane z tym wydatki. Ulga dotyczy sieci znajdującej się w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Co istotne, nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale o faktyczne miejsce zamieszkania podatnika, wskazane w przedłożonym do urzędu skarbowego formularzu NIP-1 lub NIP-3.

Odliczeniu podlegają przede wszystkim abonamenty za stałe łącza oraz za dostęp uzyskiwany przy pomocy modemu. Zdaniem ekspertów sama dzierżawa modemu nie podlega odliczeniu. Dyskusyjne jest, też czy z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy dostęp do Internetu uzyskują za pomocą telefonii komórkowej. W każdym wypadku dowodem potwierdzającym prawo do dokonania odliczenia jest faktura VAT stwierdzająca poniesione przez podatnika wydatki na Internet (art. 26 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f.). Wysokość odpisu nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 760 zł.  Z ulgi będą mogły skorzystać osoby dokonujące rozliczeń za pomocą PIT-36, PIT-37 i PIT-28.

Ulga dla niepełnosprawnych
Z odliczenia od dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą skorzystać zarówno podatnicy niepełnosprawni, jak i tacy, na których utrzymaniu osoby niepełnosprawne pozostają (art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.). Warunek:  wydatki te nie mogą być finansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani też nie mogą być zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku częściowego sfinansowania (dofinansowania) odliczeniu podlega wyłącznie różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą uzyskaną z podanych powyżej źródeł. Katalog wydatków podlegających odliczeniu zawiera art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f.

Kolejnym warunkiem skorzystania z odliczenia jest legitymowanie się przez osobę, której wydatki dotyczą:

 • orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16. roku życia) wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo
 • decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną.


Jak już to zostało wskazane, z odliczenia może również skorzystać podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna. Dotyczy to następującego kręgu osób: współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego