PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Ulga rehabilitacyjna


2011-04-01

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ma prawo do tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że poniesione przez wskazane podmioty wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych można, przy spełnieniu wskazanych przez przepisy warunków, uwzględnić przy obliczaniu podatku od osób fizycznych.

Uprawnionymi do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również podatnicy, na których utrzymaniu osoby takie pozostają. Chodzi tu o współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów oraz synowe. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby dochody tych osób nie przekraczały w danym roku podatkowym 9120 zł.

Co istotne, nie każdy wydatek poniesiony w związku z niepełnosprawnością uprawnia do dokonania odliczeń; ponadto nie wszystkie wydatki można odliczyć w pełnej wysokości. Przepisy wskazują bowiem enumeratywnie, co i w jakim stopniu uprawnia do skorzystania z ulgi. Z uprawnienia tego nie można skorzystać, jeżeli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zostały sfinansowane ze środków ZFRON-u, PFRON-u lub ze środków NFZ, ZFŚS albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli podatnik skorzystał tylko z częściowego dofinansowania czy zwrotu, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania lub zwrotu.

Wydatki nielimitowane to takie, które podlegają odliczeniu w całości, czyli w faktycznie poniesionej wysokości. Należą do nich wydatki poniesione na:
•    adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
•    przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
•    zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
•    zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
•    odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
•    odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
•    opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
•    opłacenie tłumacza języka migowego,
•    kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
•    odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 osoby niepełnosprawnej  karetką transportu sanitarnego,
 osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16  również innymi niż karetka środkami transportu,
•    odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 na turnusie rehabilitacyjnym,
 w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych,
•    na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Niektóre wydatki są jednak limitowane, to znaczy że podatnik nie może odliczyć pełnej kwoty, jeżeli przekracza ona wskazane w przypisach granice. Należą do nich wydatki poniesione na:
•    opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa  limit w danym roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
•    utrzymanie przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika  limit w danym roku podatkowym wynosi 2280 zł; trzeba jednak zaznaczyć, że od przyszłego roku krąg uprawnionych do skorzystania z tego odliczenia zostanie rozszerzony i będą mogły z niego skorzystać, przy zachowaniu dotychczasowego limitu, osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa; odliczenie dotyczyć będzie utrzymania psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
•    używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne  limit w danym roku podatkowym wynosi 2280 zł.

W przypadku wydatków poniesionych na leki reguły odliczenia są jeszcze inne. Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stale lub przez pewien czas stosować określone leki, odliczeniu podlega kwota w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Niektóre wydatki należy dokumentować w sposób szczególny, tzn. konieczne jest przedstawienie dokumentów stwierdzających ich poniesienie: faktur, rachunków, dowodów wpłaty, przelewów bankowych. Ważny jest każdy dowód, na podstawie którego można ustalić kto, kiedy, ile i za co zapłacił. W przypadku wydatków ponoszonych na opłacenie przewodników osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu, na utrzymanie psa przewodnika oraz związanych z używaniem samochodu osobowego posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość nie jest wymagane.

Nie oznacza to jednak, że urząd skarbowy nie ma prawa żądać od podatnika udowodnienia, że wydatki będące podstawą skorzystania z ulgi zostały faktycznie poniesione. Jak bowiem wskazał wojewódzki sąd administracyjny w uzasadnieniu do jednego ze swoich wyroków: „organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku na cel rehabilitacyjny w takim samym stopniu jak wykorzystywanie przez każdego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodnić swoje twierdzenie, że poniósł określone wydatki. Istotnym jest bowiem, że owa limitowana ulga powoduje obniżenie podstawy do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc podatnik winien wykazać, że ją poniósł. Nie jest ona świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa. Okoliczność ustalenia przez ustawodawcę limitu ulgi wskazuje, że wydatki mogły być w danym roku podatkowym wyższe ale podatnik do przyznanego ustawowo limitu musi udowodnić jego poniesienie. Może to uczynić w każdy sposób, ale do daty sporządzenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego ten wydatek dotyczy” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r., III SA/Wa 1912/08, LEX nr 545903).

Zgodnie ze znowelizowanymi niedawno przepisami organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika w szczególności wskazania imienia i nazwiska przewodnika osoby niepełnosprawnej, okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, okazania dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego