PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych


2010-10-29

Jeżeli nie możemy poradzić sobie z terminowym opłacaniem podatku, zaległości podatkowe będą stale się powiększały. Warto wiedzieć, że ordynacja podatkowa przewiduje możliwość udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Co do zasady wydanie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań może nastąpić wyłącznie na wniosek uprawnionego podatnika. Tylko wyjątkowych wypadkach organ podatkowy może z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie. Podstawowym warunkiem udzielenia ulgi w spłacie jest wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (nie mogą one pozostawać ze sobą w kolizji). Wykazanie takiego interesu nie przesądza jeszcze o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Ponieważ  udzielenie ulgi stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, może być stosowane w szczególnie uzasadnionych wypadkach i nie może mieć charakteru powtarzalnego.
Dla oceny istnienia przesłanek zastosowania ulgi kluczowe znaczenie ma sytuacja uzasadniająca jej udzielenie. Nie może ona być spowodowana (zawiniona) przez podatnika, lecz powinna wynikać z czynników niezależnych od sposobu jego postępowania. Trudna sytuacja materialna sama w sobie nie może być uznana za przesłankę umożliwiającą zastosowanie wnioskowanej ulgi. Tym bardziej przesłanką tą nie może być ważny interes podatnika, dopuszczenie takiej możliwości prowadziłoby bowiem do absurdu. Ulga w zapłacie zobowiązania podatkowego zawsze leży w interesie (faktycznym) podatnika. W rezultacie każdy podatnik znajdujący się w trudnej sytuacji majątkowej spełniałby przesłankę przyznania ulgi. Dlatego ważne jest wykazanie nadzwyczajności sytuacji, w której podatnik znalazł się niezależnie od swojego postępowania (wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2010 r., I SA/Kr 706/09, LEX nr 584656).
Przepisy przewidują kilka możliwość rozwiązania problemu:
•    odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty na raty,
•    odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek wskazanych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy lub na dzień terminu złożenia zeznania,
•    umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Podatnik wnioskujący o ulgę może we wniosku wskazać żądania alternatywne. Istotne jest jednak, aby zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wskazał konkretnie termin, na jaki chciałby uzyskać odroczenie, oraz liczbę i wysokość poszczególnych rat. Podatnik wie bowiem najlepiej, jakie ma możliwości.  Decyzja organu ma pomóc mu w wywiązaniu się z obowiązków podatkowych, a nie jeszcze bardziej skomplikować jego sytuację. Oczywiście wniosek podatnika nie jest dla organu wiążący, ułatwia jednak przyjęcie najbardziej optymalnego rozwiązania.
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych może być składany wielokrotnie. Konieczne jest jednak, aby zmianie uległ stan faktyczny, który był badany przez organ podatkowy przy wcześniejszych wnioskach.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego