PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Ulgi w przejazdach środkami transportu zbiorowego


2014-01-10

 Niektórym kategoriom osób przepisy przyznają ulgi w opłatach albo nawet zwolnienie od opłat za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego. Od nowego roku grono to zostanie poszerzone o nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 

 
Prawo do ulgi lub zwolnienia z opłaty za bilet, a także wysokość ulgi zależy nie tylko od spełniania przez daną osobę określonych w przepisach warunków (osoba musi należeć do jednego z kręgów podmiotów uprzywilejowanych), ale także od rodzaju środka transportu oraz rodzaju biletu. 
 
Od nowego roku obowiązywały będą ulgi w wysokości: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%. 
 
Zgodnie z nowymi zasadami do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
dzieci w wieku do 4 lat  w pociągach prawo do bezpłatnego przejazdu jest bezwarunkowe i dotyczy wszystkich rodzajów pociągów; przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego dziecko może skorzystać z ulgi tylko pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia, a uprawnienie dotyczy wyłącznie komunikacji zwykłej i przyspieszonej;
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego  ulga dotyczy wyłącznie przejazdów pociągami; 
funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Polski szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej; ulga ta dotyczy przejazdów zarówno środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, jak i autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej;
funkcjonariusze celni w czasie wykonywania określonych czynności służbowych kontroli  ulga ta dotyczy przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych  ulga ta dotyczy przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego  ulga ta dotyczy przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.
 
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji ma prawo do 95% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych.
 
Ulga 93% należy się osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych, przy przejazdach pociągami osobowymi oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej. 
 
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione:
dzieci w wieku do 4 lat  jeżeli zajmują samodzielnie miejsce siedzące;
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 
funkcjonariusze celni w czasie wykonywania określonych czynności służbowych kontroli  ulga ta dotyczy przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
 
Do ulgi 78% przy przejazdach pociągami oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny  i z powrotem  są uprawnione:
dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne  na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych  na podstawie biletów jednorazowych.
 
Z 78% ulgi przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni:
żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji  w tym przypadku ulga nie dotyczy jednak pociągów ekspresowych, obejmuje za to w przypadku autobusów komunikację przyspieszoną.
 
Do ulgi 51% uprawnione są następujące osoby:
niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - ulga ta obowiązuje przy przejazdach pociągami innymi niż osobowe oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych;
studenci do ukończenia 26. roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia) - ulga ta dotyczy przejazdów na podstawie biletów jednorazowych pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi, przejazdów na podstawie imiennych biletów miesięcznych pociągami osobowymi i przyspieszonymi, jak również przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych;
doktoranci do ukończenia 35. roku życia - ulga dotyczy przejazdów na podstawie biletów jednorazowych pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi, przejazdów na podstawie biletów miesięcznych pociągami osobowymi i pospiesznymi, jak również przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
 
Ulga w wysokości 49% przewidziana została dla:
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przy przejazdach pociągami osobowymi oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych; ulga ta nie dotyczy osób niewidomych;
dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej), nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, przy przejazdach pociągami osobowymi i pospiesznymi oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
 
Ulga 37% przysługuje, na podstawie biletów jednorazowych:
osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji (innym niż niewidome) przy przejazdach pociągami innymi niż osobowe oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła;
osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego; w tym przypadku ulga została przyznana również osobom posiadającym miesięczny bilet imienny;
dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi;
dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej), nie dłużej niż do ukończenia 24, roku życia, przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej;
posiadaczom ważnej Karty Polaka, przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi.
 
Dodatkowo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% pociągiem osobowym pospiesznym lub ekspresowym uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.
 
Ulga 33% przyznana została natomiast przy przejazdach pociągami osobowymi, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych:
nauczycielom przedszkoli (publicznych lub niepublicznych) oraz nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych);
nauczycielom akademickim.
 
Na zakończenie należy przypomnieć, że uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego