PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Ustawa o łagodzeniu skutków powodzi a podatki


2010-07-16

 

Z początkiem lipca br. ogłoszona została długo zapowiadana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Ma ona nie tylko ułatwić poszkodowanym usuwanie skutków powodzi, ale również wspomóc ich na płaszczyznach pośrednio związanych z klęską żywiołową, która ich dotknęła.
Przepisy wskazanej na wstępie ustawy zawierają m.in. regulacje z zakresu zwolnień i ulg podatkowych. Zwolnione z podatku dochodowego będą wiec:
  • dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń;
  • dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu darowizn, ale tylko tych, do których nie ma zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn;
  • przychody poszkodowanego otrzymane ze środków ZFŚS, ZFRON, PFRON, przy czym wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;
  • przychody poszkodowanego uzyskane w związku z:
ü umorzeniem w całości lub w części wraz z odsetkami pożyczki udzielonej bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
ü umorzeniem w całości lub w części wraz z odsetkami przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego lub przyznanych bezrobotnemu środków finansowych na podjęcie działalności,
ü przyznaniem z tytułu bezrobocia prawa do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
– przy czym wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;
·      przychody otrzymane przez pracodawcę z tytułu umorzenia nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP, udzielonej na wypłatę wynagrodzeń.
Z kolei darowizny przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi do dnia 31 grudnia 2012 r. korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
Omówione powyżej zwolnienia będzie można stosować w okresie od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Jeżeli przychody z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń oraz darowizn, o których mowa powyżej, przeznaczone zostaną na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, nie będą miały zastosowania przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45, pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 48, pkt 63 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie będzie w przypadku oddania poszkodowanemu do nieodpłatnego używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – tu nie będą stosowane odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyłączenia te oznaczają, że od tych środków trwałych możliwe będzie dokonanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczanie ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
Jeżeli w związku z powodzią podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej był zmuszony do przerwania prowadzenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 10 dni, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli zgłosi powyższy fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. Rozwiązanie to jest sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców, bowiem co do zasady zawiadomienie o przerwie po dniu, od którego przerwa według zawiadomienia miałaby się rozpocząć, skutkuje pozbawieniem podatnika możliwości obniżenia podatku za cały okres przerwy (a nie jedynie za okres opóźnienia w zawiadomieniu).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. – Dz. U. Nr 123, poz. 835.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego