PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Wpis do KRS spółki zawiązanej elektronicznie


2012-03-20

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Procedurę zawiązania spółki oraz jej rejestracji szczegółowo określają rozporządzenia wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Kwestie związane z zawarciem umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu regulują trzy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:
• z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym;
• z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego;
• z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym.
Ostatnie ze wskazanych rozporządzeń reguluje procedurę składania wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego dokonanie jest konieczne dla powstania spółki z o.o. jako podmiotu prawa.
Wniosek o wpis spółki do rejestru składa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości i udostępnionych w tym systemie formularzy (https://ems.ms.gov.pl). Do samego wniosku dołącza się wytworzone w tym systemie w postaci elektronicznej niezbędne dokumenty: umowę spółki, listę wspólników oraz ewentualnie oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, dodatkowo musi on wypełnić stosowne oświadczenie. Po podpisaniu wniosku jest on przekazywany do sądu. Rozporządzenie wskazuje, iż wniosek przekazuje się po uiszczeniu opłaty sądowej za pośrednictwem systemu obsługującego postępowanie rejestrowe, za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę (wniosek nieopłacony podlega zwróceniu).
Z pewnością dla przyszłych przedsiębiorców dużym ułatwieniem jest szeroko wprowadzona możliwość posługiwania się dostępnym bezpłatnie profilem zaufanym ePUAP (http:/epuap.gov.pl) w miejsce podpisu elektronicznego. Wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców można podpisać także podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
Elektroniczna procedura zawiązywania spółki spotyka się póki co z mieszanymi odczuciami praktyków. Wskazuje się, iż co do zasady jest to krok w dobrym kierunku, jednak ustawodawca nie był do końca konsekwentny. Dla dopełnienia szeregu obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w dalszym ciągu konieczne jest udanie się do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania numeru NIP oraz REGON. Ponadto należy zwrócić uwagę na obowiązek wynikający z art. 167 § 5 k.s.h., który ustanawia wyjątek od posługiwania się w toku rejestracji spółki dokumentami w postaci elektronicznej. Zgodnie z tym przepisem zarząd spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, zobowiązany jest złożyć do sądu rejestrowego:
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki,
• złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.
Tak więc wizyta u notariusza w dalszym ciągu w większości wypadków będzie konieczna dla dopełnienia wszystkich formalności.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych  Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.;
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym  Dz. U. Nr 299, poz. 1774;
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym  Dz. U. Nr 297, poz. 1761;
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego  Dz. U. Nr 297, poz. 1762.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego