PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Wyjawienie staniu majątku


2011-12-29

W toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej prowadzonej w trybie postępowania kontrolnego organ prowadzący postępowanie jest uprawniony do żądania od strony postępowania lub kontrolowanego wyjawienia majątku.

Aby organ podatkowy mógł uzyskać dane o stanie majątkowym strony postępowania lub kontrolowanego, musi wykazać, że zachodzi uzasadniona obawa, iż zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane.

Oświadczenie majątkowe składa się na specjalnym urzędowym formularzu, będącym załącznikiem od rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązywał będzie nowy wzór takiego oświadczenia.

Wzywany do wyjawienia stanu majątku podmiot jest zobowiązany do wskazania:
•    nieruchomości oraz praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej,
•    rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
•    nieruchomość lub jej część ułamkowa,
•    prawo użytkowania wieczystego,
•    spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego,
•    wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Przedmiotem zastawu skarbowego mogą być wszystkie będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 11 900 zł. Zastawem nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz takie, które mogą być przedmiotem hipoteki.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kto zatem w przedkładanym organowi oświadczeniu zezna nieprawdę lub zatai prawdę, może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat 3.

Rozważając kwestię kary za fałszywe zeznania, należy jednak pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, nie będzie podlegał karze, kto przed złożeniem oświadczenia nie został uprzedzony przez organ podatkowy o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (ustnie bądź pisemnie). Po drugie, odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

Co istotne, podmiot wezwany do wyjawienia stanu majątku ma prawo odmówić złożenia oświadczenia, o czym organ również ma obowiązek go uprzedzić. Strona postępowania lub kontrolowany nie musi przy tym podawać powodów, dla których nie składa oświadczenia. Konsekwencją odmowy może być jednak nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ podatkowy ma bowiem prawo nadać taki rygor nieostatecznej decyzji, jeżeli strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zawłokę, na którym możliwe jest ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia. W takim wypadku wystarczy, że organ uprawdopodobni, iż zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego – Dz. U. Nr 274, poz. 1618.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego