PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Wyłączenie z progresją czy odliczenie proporcjonalne


2010-08-13

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania. Podobna zasada obowiązuje w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających na terytorium naszego państwa siedzibę lub zarząd. Oznacza to, że w rozliczeniach z polskim fiskusem należy uwzględniać również dochody uzyskane za granicą. Sposób ich rozliczania określają zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane przez Polskę z konkretnymi państwami.

Istnieją dwie metody pozwalające uniknąć jednoczesnego opodatkowania tych samych dochodów w państwie ich osiągania i w państwie rezydencji podatkowej: metoda wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego. Pierwsza z nich polega na uwzględnianiu osiągniętego za granicą dochodu jedynie do ustalenia stawki podatkowej, według której podatnik będzie rozliczał podatek dochodowy w kraju rezydencji podatkowej. Dochód osiągnięty za granicą jest zatem opodatkowany w państwie, w którym został osiągnięty, a zwolniony z opodatkowania w kraju rezydencji. Wśród krajów, do których zasada ta ma zastosowanie, znajdują się m.in.: Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania i Północna Irlandia oraz Włochy.

Z metody tej mogą również od niedawna korzystać polscy rezydenci świadczący pracę najemną w Norwegii, bowiem dnia 23 lipca 2010 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Konwencja między Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji. Zmieniły one dotychczasowy sposób unikania płacenia podwójnego podatku od dochodów uzyskiwanych przez polskich rezydentów w tym państwie. W najbliższej przyszłości metoda ta prawdopodobnie będzie stosowana również do niektórych dochodów uzyskiwanych w Danii i w Belgii.

Metoda wyłączenia z progresją znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy jest przewidziana przez stosowną umowę, a podatnik również w Polsce osiągnął dochody  podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Druga metoda każe odliczyć od podatku należnego podatek zapłacony za granicą. Osiągnięty w innym państwie dochód jest zatem opodatkowany w Polsce, jednak dokonując rocznego rozliczenia od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą potrąca się od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, z tym jednak zastrzeżeniem, że potrącenie to może nastąpić wyłącznie do wysokości określonego limitu. Nie może ono bowiem przekroczyć tej części podatku polskiego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

Z metody tej korzystają między innymi podatnicy osiągający dochody w Armenii, Australii, Chile, Egipcie, Gruzji, Islandii, Rosji czy Stanach Zjednoczonych.

Metoda odliczenia proporcjonalnego znajduje zastosowanie zarówno wówczas, gdy tak stanowi stosowna umowa (także wtedy, gdy podatnik osiąga dochody wyłącznie za granicą), jak i w przypadkach, gdy Polski z danym krajem nie łączy żadna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  3. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899.
     

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego