PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Wysokość wynagrodzenia młodocianych, emerytów oraz osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną


2012-06-04

Od dnia 1 czerwca ulega podwyższeniu stawka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Od tej daty mogą wzrosnąć również zarobki pracujących emerytów oraz osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną. Zmiany te są następstwem ogłoszenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2012 r.

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do pobierania wynagrodzenia. Oblicza się je w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Zgodnie z przepisami pracownik młodociany:
•    w pierwszym roku nauki powinien zarabiać minimum 4% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał; od dnia 1 czerwca jest to kwota 145, 84 zł;
•    w drugim roku nauki powinien zarabiać minimum 5% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał; od dnia 1 czerwca jest to kwota 182,30 zł;
•    w trzecim roku nauki powinien zarabiać minimum 6% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał; od dnia 1 czerwca jest to kwota 218,77 zł;
•    odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy powinien zarabiać minimum 4% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał; od dnia 1 czerwca jest to kwota 145,84 zł.

Wskazana zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje, że młodociani pracownicy pobierający wynagrodzenie w minimalnej kwocie od dnia 1 czerwca zarabiają więcej. Tym samym zmianie ulega podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy pracowników. 

Z kolei pracujący emeryci (którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego) i renciści są „ograniczani” przez przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia, które mogą uzyskiwać, pobierając jednocześnie odpowiednio emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, jego prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu. Od dnia 1 czerwca 2012 r. taką graniczą kwotą, której przekroczenie spowoduje przerwę w wypłacie świadczenia, jest kwota 4740 zł.

Jeżeli dochód emeryta i rencisty jest niższy od wskazanej powyżej kwoty, jednak przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (czyli od dnia 1 czerwca 2012 r. kwotę 2552,30 zł), wówczas jego świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, w obecnym kwartale nie większą jednak niż 528,00 zł (w przypadku emerytów i rencistów całkowicie niezdolnych do pracy) lub 396,03 zł (w przypadku rencistów częściowo niezdolnych do pracy).

Również prawo do pobierania renty socjalnej doznaje ograniczeń w przypadku, gdy osoba do niej uprawniona osiąga dodatkowe przychody. W II kwartale 2012 r. wypłata świadczenia zostanie zawieszona, jeżeli miesięczny przychód uprawnionego do renty przekroczy kwotę 2552,30 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy).

Podstawa prawna:
1)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.;
2)    Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 20121 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r. - M.P. poz. 248;
3)    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent -M.P. poz. 325;
4)    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych - M.P. poz. 326;

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego