PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach


2013-07-17

 Wprowadzenie urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie dodatkowego urlopu rodzicielskiego spowodowało zmiany w wysokości oraz zasadach przyznawania zasiłku za ten okres. Zgodnie z ogólną zasadą zasiłek macierzyński przysługuje przez okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego, a także przez okres urlopu ojcowskiego.

 
Obecnie wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od przyjętej przez rodziców strategii korzystania z przyznanych przepisami uprawnień urlopowych. 
 
Co do zasady zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje uprawnionemu rodzicowi za okres ustalony przez przepisy jako okres:
urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres urlopu ojcowskiego.
 
Z kolei za okres ustalony przez przepisy jako okres urlopu rodzicielskiego uprawniony co do zasady otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.
 
W związku z powyższym kobieta, która urodzi bliźniaki, przez okres 39 tygodni ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru (przepisy stanowią bowiem, że w takim wypadku urlop macierzyński trwa 31 tygodni, zaś dodatkowy urlop macierzyński  8 tygodni), zaś przez kolejne 26 tygodni do pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60% podstawy zasiłku.
 
Z kolei ubezpieczony, który rozpoczął procedurę adopcyjną w stosunku do małego dziecka, będzie mógł pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru przez 26 tygodni (przepisy stanowią bowiem, że w takim wypadku urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego trwa przez 20 tygodni, zaś dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego  6 tygodni), zaś przez następne 26 tygodni  do pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60% podstawy zasiłku.
 
Jednak w przypadku, gdy:
pracownica nie później niż 14 dni po porodzie przedłoży pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (tzn. odpowiednio, z uwagi na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie, 6 lub 8 tygodni) i od razu po takim urlopie  26 tygodni urlopu rodzicielskiego;
ubezpieczona niebędąca pracownicą (czyli np. kobieta prowadząca działalność gospodarczą) nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie złoży wniosek o wypłatę  bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego  zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (tzn. odpowiednio, z uwagi na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie, 6 lub 8 tygodni) oraz za okres odpowiadający 26 tygodniom urlopu rodzicielskiego;
pracownica lub pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), nie później niż w ciągu 14 dni od przyjęcia dziecka przedłożył pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (tzn. odpowiednio, z uwagi na liczbę i wiek dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie, 6, 8 lub 3 tygodnie) i od razu po takim urlopie  26 tygodni urlopu rodzicielskiego;
ubezpieczona lub ubezpieczony niebędący pracownikami, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza (nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej), złoży wniosek o wypłatę  bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (tzn. odpowiednio, z uwagi na liczbę i wiek dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie, 6, 8 lub 3 tygodnie) oraz za okres odpowiadający 26 tygodniom urlopu rodzicielskiego
– zasiłek macierzyński za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 
Oznacza to zatem, że pracownica, która w ciągu 14 tygodni od dnia urodzenia jednego dziecka złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego za cały czas przebywania na tym urlopie (czyli przez 52 tygodnie) pobierać będzie zasiłek w wysokości 80 % podstawy wymiaru zasiłku.
 
Podobnie będzie w przypadku ubezpieczonego, który adoptuje jednocześnie troje dzieci. Jeżeli złoży wniosek w sposób opisany powyżej, przez okres 67 tygodni pobierał będzie zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 
Nie należy się jednak martwić, że podjęta zaraz po urodzeniu czy przyjęciu na wychowanie dziecka decyzja o skorzystaniu z całości gwarantowanego przez przepisy urlopu spowoduje w ostatecznym rozliczeniu pobieranie zasiłku w zaniżonej wysokości w stosunku do osób, które zdecydowały o przejściu na dodatkowy urlop lub urlop rodzicielski w późniejszym terminie. Jeżeli bowiem osoba uprawniona do pobierania zasiłku zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części lub zrezygnuje z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, otrzyma jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych urlopów.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 777, poz. 512 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego