PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zaległości podatkowe


2012-02-07

Zaległość podatkowa kojarzy nam się najczęściej z niezapłaconym w terminie podatkiem. Nie budzi naszych wątpliwości, że z zaległością mamy do czynienia również w przypadku niezapłacenia w terminie zaliczki na podatek czy raty podatku.

 

Często zapominamy jednak, że na równi z zaległością podatkową traktuje się również:

·         nadpłatę, jeżeli w zeznaniu rocznym PIT lub CIT, w deklaracji podatku akcyzowego, w deklaracji o wypłatach z zysku za rok obrotowy czy w deklaracji kwartalnej dla podatku VAT została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;

·         zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy (brak winy zachodzi wówczas, gdy nienależny zwrot podatku jest następstwem wyłącznie błędnego działania organu podatkowego; jeżeli więc podatnik złoży deklarację, na podstawie której organ dokona takiego zwrotu, podatnik będzie ponosił winę); zwrot ten dokonywany wobec osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz wobec byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej, jeżeli zwrot podatku nastąpił po rozwiązaniu spółki, odbywa się jednak na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług;

·         wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;

·         oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Fakt powstania zaległości podatkowej jest niezależny od przyczyn jej powstania, w tym winy bądź braku winy w terminowej zapłacie podatku po stronie podatnika, płatnika czy inkasenta.

 

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że nie można mówić o zaległości podatkowej ani traktować na równi z zaległością podatkową nienależnie zwróconej podatnikowi nadpłaty w podatku PIT, jeżeli nie była ona wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej w zeznaniu rocznym PIT, lecz była stwierdzona decyzją organu podatkowego. W związku z powyższym w takim przypadku nieuprawnione jest także naliczanie odsetek za zwłokę.

 

Z kolei fakt zwrotu nadpłaty będący wynikiem złożenia przez podatnika (z inicjatywy własnej lub na skutek wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty) korekty deklaracji pozostaje bez znaczenia dla powstania obowiązku zapłaty odsetek - powstają one z mocy prawa.

 

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy organ podatkowy w trybie czynności sprawdzających, stwierdzając nieważność decyzji ostatecznej, zgłosi swe zastrzeżenia do złożonej deklaracji i w skutek tego podatnik zmieni ją, eliminując tym samym wątpliwości organu. W takim wypadku na podatniku ciąży wyłącznie obowiązek zwrotu nadpłaty. Odsetki nie są naliczane.

 

Zdaniem sądu omyłkowe przekazanie tytułem zwrotu podatku przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienależnej mu kwoty pieniężnej, w sytuacji gdy w sposób prawomocny rozstrzygnięto kwestię niezasadności wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty, powinno być rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu. Kto bowiem bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do jej zwrotu, w szczególności w przypadku nienależnego świadczenia, które spełnił nie będąc w ogóle zobowiązanym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego