PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zasady zaokraglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków.


2012-04-05

Z początkiem kwietnia 2012 r. wchodzą w życie nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz pobieranych od nich kwot podatków.

Zgodnie z ogólną zasadą podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Sposób zaokrąglania (w dół czy w górę) zależy od końcówki kwoty. Jeżeli końcówka kwoty wynosi mniej niż 50 groszy  jest pomijana. W przypadku, gdy końcówka kwoty wynosi 50 groszy lub więcej  podwyższa się ją do pełnych złotych.

Co istotne, w przypadku płacenia podatków w ratach zaokrągleniu podlega podstawa opodatkowania oraz kwota podatku. Nie ma podstaw do zaokrąglania kwoty raty na podatek.  Podatnik lub organ podatkowy powinien zatem najpierw zaokrąglać kwotę podatku do pełnych złotych, a następnie ustalać proporcjonalne raty.

Należne zaliczki na podatek pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zaokrąglać do pełnych złotych, zaś zaliczek na podatek przed pomniejszeniem o składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy zaokrąglać w ten sposób.

Wskazane na wstępie zasady obowiązują nadal, jednak od kwietnia podstawa opodatkowania w przypadku 19% zryczałtowanego podatku dochodowego:
• z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
• z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
• z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
– oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrąglane są w każdym przypadku do pełnych groszy w górę.

Bez zmian pozostaje zasada, zgodnie z którą wskazanego powyżej sposobu zaokrąglania podstaw i kwot podatków nie stosuje się do opłat targowych (pobieranych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach), opłat miejscowych (pobieranych od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w danej miejscowości), uzdrowiskowych (pobieranych od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach uzdrowiskowych) oraz od posiadania psów (pobieranych, jeżeli rada gminy wprowadzi taką opłatę, od osób fizycznych posiadających psy). Do podatków lokalnych wskazane powyżej zasady zaokrąglania znajdują już zastosowanie  zaokrągleniu podlega oczywiście kwota podatku, nie stawka.

Zdaniem ekspertów przyjęcie nowej formuły zaokrąglania pozwoli na pobór podatku w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz wykluczy możliwość optymalizacji podatkowej przez podmioty świadczące usługi finansowe.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa , tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego