PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zmiany w podatku VAT


2014-01-10

 Od 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania faktur VAT. Zmianie ulegną również ogólne zasady dotyczące powstania obowiązku podatkowego.

 
Od nowego roku podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur co do zasady tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. W związku z wprowadzonymi w przepisach zmianami:
zlikwidowany został obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT  podatnicy będą zobowiązani do wystawienia takich faktur jedynie na żądanie nabywców zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja (tzn. dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty); żądania takiego nie będzie można wysunąć wobec rolnika ryczałtowego w zakresie prowadzonej przez niego działalności rolniczej, gdyż przepisy zwalniają go z obowiązku wystawiania faktur, również w przypadku, gdy świadczy on usługi rolnicze na rzecz podatników podatku VAT, którzy rozliczają ten podatek;
zasadą będzie wystawianie tzw. faktur na żądanie - podatnik nie będzie miał już obowiązku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, jeśli nabywca nie zgłosi żądania jej wystawienia do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja (tzn. dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty); co istotne, nie będzie również przeszkód do wystawienia takiej faktury później, o ile podatnik dokonujący sprzedaży będzie miał taką wolę;
zlikwidowane zostały faktury wewnętrzne - kwestie dokumentowania zdarzeń objętych dotychczas obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, dla celów właściwego rozliczenia podatku VAT, pozostawiono całkowicie w sferze decyzji podatnika. 
 
 
Od nowego roku do wystawienia faktury na żądanie zobowiązany będzie każdy podatnik, niezależnie od tego, czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony czy też nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT. Zasadą nie będzie już zatem wystawianie faktur wyłącznie przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych. Faktury będą mogły być wystawiane przez wszystkich. Dla podatników wystawiających dotychczas rachunki zakres danych wymaganych na fakturach został określony na poziomie obowiązującym dotychczas - zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej  w zakresie rachunków.
 
Ponadto:
faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie będą musiały już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu;
dla przypadków, gdy kwota transakcji ogółem nie będzie przekraczać 450 zł albo 100 euro (gdy kwoty na fakturze będą określone w euro), wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych; zgodnie z przepisami faktura taka nie będzie musiała zawierać imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów, miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (czyli ceny jednostkowej netto), wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (czyli wartości sprzedaży netto), stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, a także kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; warunkiem koniecznym jest jednak to, żeby dane zawarte w fakturze uproszczonej pozwalały określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku; co istotne zachowano równocześnie możliwość wystawiania faktur zawierających pełną ilość danych, jeśli tylko taka będzie wola podatnika lub jego nabywcy;
zlikwidowano sformalizowaną procedurę i warunki wystawiania faktur przez nabywcę - decyzje w sprawie samofakturowania, jak również kwestie związane ze sposobem zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę pozostawiono całkowicie w gestii stron transakcji;
wydłużono możliwość wystawienia faktury aż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane transakcje miały miejsce (dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę); od zasady tej przewidziany jest jednak szereg wyjątków;
wprowadzona została możliwość wystawiania faktur zbiorczych obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego;
w sytuacji, gdy wszystkie czynności zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym, możliwe będzie uniknięcie wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej;
zrezygnowano z regulacji dotyczącej braku obowiązku podawania numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż tzw. mediów.
 
Zmianie ulegną również zasady powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nową ogólną zasadą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Moment dokonania dostawy towarów odpowiada co do zasady momentowi wydania towarów. Zrezygnowano z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury, natomiast otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi nadal rodzi powstanie obowiązku podatkowego  powstaje on z chwilą otrzymania zapłaty lub jej części (czyli np. zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty) oraz w odniesieniu do jej wysokości. Ustalenie przez strony w umowie innego momentu, w którym dostawa towaru lub wykonanie usługi uznane zostanie za dokonane, będzie z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego bez znaczenia – nadal będzie on powstawał zgodnie z przepisami ustawy.
 
W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów. Obowiązek podatkowy u każdego dostawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy na rzecz jego nabywcy, czyli w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zgodnie z ogólną zasadą nastąpi to z chwilą fizycznego wydania towaru. Jeżeli jednak przed takim wydaniem dojdzie do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, obowiązek podatkowy powstanie z tą chwilą.
 
W odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo usługę uznaje się za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. 
 
Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok (rozumiany jako 12 kolejnych następujących po sobie miesięcy), dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Zasady te znajdują zastosowanie również odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.
 
Dla niektórych czynności, dla których przepisy przewidują szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, od nowego roku stosowane będą zasady ogólne. Dotyczy to na przykład:
usług spedycyjnych i przeładunkowych, komunikacji miejskiej, transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, czy opodatkowanych według szczególnej procedury usług turystyki;
dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym oraz dostawy towarów za pośrednictwem automatów;
dostawy lokali i budynków, transakcji, których przedmiotem jest spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego