PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zmiany w zasiłku rodzinnym


2012-09-27

Od dnia 1 listopada 2012 r. podwyższony zostaje próg dochodowy uwzględniany przy ustalaniu uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że osoby korzystające z takich świadczeń będą mogły osiągać nieco wyższe dochody bez obawy utraty uprawnienia. Nowe progi dochodowe obowiązywać mają przez dwa lata, po których upływie nastąpi kolejne podniesienie progu dochodowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się
 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo odpowiednio dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności  gdy wskazany dochód nie przekracza kwoty 583 zł.

Od listopada wymienione powyżej osoby będą mogły ubiegać się o zasiłek rodzinny, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo odpowiednio dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 539 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne  kwoty 623 zł.

Za zmianami wysokości progu dochodowego idą także zmiany w wysokości samego zasiłku rodzinnego. Poczynając od dnia 1 listopada 2012 r.:
• wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat wynosić będzie 77 zł,
• wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat wynosić będzie 106 zł,
• wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat wynosić będzie 115 zł.

Zmianie nie ulegną natomiast dodatki do zasiłku rodzinnego, w związku z czym:
• wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka nadal będzie wynosiła 1000 zł,
• wysokość dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nadal będzie wynosiła 400 zł miesięcznie,
• wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka nadal będzie wynosiła 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, przy czym jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, kwota dodatku nadal będzie mogła być zwiększona o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci, zaś w przypadku gdy dochód rodziny nie będzie przekraczał 50% progu dochodowego, kwotę dodatku będzie można zwiększyć o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci,
• wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nadal będzie wynosiła 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
• wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie odpowiednio: 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 24 roku życia,
• wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nadal wynosić będzie 100 zł na dziecko,
• wysokość dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nadal wynosić będzie odpowiednio: 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku niepełnosprawnego dziecka lub niepełnosprawnej osoby uczącej się, oraz 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Zmianie nie ulegnie również wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Nadal będzie ona wynosiła 1000 zł na jedno dziecko. Należy przy tym przypomnieć, że świadczenie to jest przyznawane na zupełnie innych zasadach niż zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Zapomoga przysługuje bowiem pod pewnymi warunkami matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od wysokości dochodów.

Bez zmian pozostanie także kwota świadczeń opiekuńczych, czyli zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, które będą wynosiły odpowiednio: 153 zł i 520 zł miesięcznie. Zasady przyznawania tych świadczeń również różnią się od zasad przyznawania zasiłku rodzinnego. Do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione są  bez względu na osiągane dochody  następujące osoby:
• niepełnosprawne dziecko do 16 roku życia,
• niepełnosprawna osoba w wieku powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
• osoba starsza, która ukończyła 75 lat.

Z kolei świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane  pod pewnymi warunkami  następującym osobom:
• matce albo ojcu,
• innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności),
• opiekunowi faktycznemu dziecka
 jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  Dz. U. poz. 959.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego