PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury i renty


2010-06-11

 

Przebywanie na rencie czy emeryturze nie przesądza o braku możliwości zarobkowania. Bardzo często osoby pobierające wskazane świadczenia dorabiają sobie na różne sposoby. Zbyt wysokie dochody mogą spowodować jednak zmniejszenie, a nawet zawieszenie prawa do pobierania powyższych świadczeń.

 

Ustalone przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ograniczenia, nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat).

Powołane przepisy wskazują, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przysługującej jednej osobie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku osiągnięcia przez pobierającego przychodu w kwocie przekraczającej 70%, jednak nie większej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r., od dnia 1 czerwca 2010 r. zmniejszeniu podlegać będą renty i emerytury osób, które osiągnęły przychód przekraczający kwotę 2 321,50 zł, jednak nie wyższy niż 4 311,30 zł. Pobierane przez osobę uprawnioną świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż limity określone przez ustawę o FUS.

Z kolei z zawieszeniem prawa do pobierania świadczeń emerytalnych czy rentowych będziemy mieli do czynienia w przypadku osiągnięcia przez osobę przychodów przekraczających 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (czyli od 1 czerwca 2010 r. – 4 311,30 zł).

Ustawa o FUS wyraźnie wskazuje jaki przychód stanowi podstawę zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Chodzi tu więc o przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (czyli zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności; należy uwzględnić tu również przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą) oraz z tytułu pełnionej w Polsce służby w Policji, w UOP, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Służbie Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, BOR. Zgodnie z przepisami, za przychód należy uznać również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wypłacanego na podstawie przepisów kodeksu pracy) oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za przychód przyjmuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Omówione powyżej regulacje znajdują zastosowanie również w przypadku osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. Nie dotyczą one jednak honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
  2. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent – M.P. Nr 41, poz. 598.

  3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.

  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego