PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Zwolnienia podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości


2009-08-01

Zasady dotyczące opodatkowania zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości są zagadnieniem mającym niebagatelne znaczenie dla znacznej liczby podatników. Jest to przy tym materia skomplikowana, a to m.in. z powodu kilku – w ostatnich trzech latach – nowelizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. - Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Osoby sprzedające działkę lub lokal powinny przyjąć, jako punkt wyjścia naliczenia stosownego podatku, określenie daty zakupu nieruchomości (lokalu, budynku) na podstawie daty podpisania aktu notarialnego. Od tego bowiem zależeć będzie, które przepisy wymienionej wyżej ustawy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku.
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują trzy reżimy prawne, dotyczące opodatkowania zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości

Grupa I - nieruchomości nabyte do 31 grudnia 2006 r.


Podstawą opodatkowania kwoty pieniężnej, osiągniętej z tytułu zbycia nieruchomości, zakupionej do 31 grudnia 2006 r., będzie przychód, przy zastosowaniu 10 procentowej stawki podatkowej. Warunkami skorzystania ze zwolnienia od zapłaty tak obliczonego podatku, będzie przeznaczenie otrzymanej kwoty na własne cele mieszkaniowe. Trzeba ponadto złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o przeznaczeniu przychodu na te właśnie cele. Środki pieniężne można tak wydatkować w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości (formularz PIT - 23). Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od daty dokonania sprzedaży.

Grupa II - nieruchomości nabyte od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Nieruchomości zakupione w takim przedziale czasowym, a następnie sprzedane, będą powodowały obowiązek zapłaty podatku według 19 procentowej stawki, przy czym podstawą opodatkowania będzie nie przychód, a dochód – czyli przychód minus koszty jego uzyskania. Warunkami skorzystania ze zwolnienia od obowiązku ponoszenia ciężaru podatkowego będzie w tym przypadku tzw. ulga meldunkowa. W celu skorzystania z ulgi meldunkowej trzeba wykazać, że w sprzedawanym lokalu lub budynku, sprzedający przed sprzedażą był zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy. Oświadczenie (nie występuje specjalny druk; wystarczy odręcznie sporządzone oświadczenie) o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia, należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym doszło do sprzedaży.

Grupa III - nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2009 r.


Jeśli następuje sprzedaż nieruchomości, nabytej po 1 stycznia bieżącego roku, należy zastosować 19 procentową stawkę, przy przyjęciu za podstawę opodatkowania dochód ze sprzedaży. Aby uniknąć konieczności zapłaty tak wyliczanego podatku, środki pieniężne uzyskane z transakcji sprzedaży, należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Mogą to być w szczególności następujące cele:
- nabycie w Polsce, Szwajcarii, dowolnym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego budynku mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, mieszkania lub udziału w mieszkaniu,
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub udziału w takim prawie,
- nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego,
- adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego,
- wydatki na spłatę kredytu lub odsetek od kredytu zaciągniętego w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, mających siedzibę w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, które podatnik zaciągnął na własne cele mieszkaniowe, przed dniem uzyskania środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości.


Dla osób, które chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, istnieje obowiązek złożenia odpowiednio wypełnionego druku PIT-39, a tym samym deklaracji, że w okresie dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż, przeznaczy tak uzyskane środki finansowe na własne cele mieszkaniowe. Deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym doszło do sprzedaży. Należy samodzielnie obliczyć wysokość należnego podatku.
Osoby korzystające z opisanego zwolnienia podatkowego, niedopełniające złożenia wskazanych wyżej oświadczeń lub nie wydatkując środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, narażają się na konsekwencje skarbowe, tj. obowiązek zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego