PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Odpowiedzialność materialna pracownika


2014-10-06

 
      Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w kodeksie pracy. Oznacza to, że pracownik nie może ponosić odpowiedzialności w oparciu o inne regulacje np. umowy, kodeks cywilny – zarówno w zakresie wysokości odszkodowania jak i zasad odpowiedzialności. 
 
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy podlega każdy pracownik. Odpowiedzialność jest oparta na zasadzie winy. 
 
Pracownik może wyrządzić szkodę z winy umyślnej wówczas ma obowiązek naprawienia szkody do pełnej wysokości. W sytuacji wyrządzenia szkody z winy nieumyślnej odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie wyższej niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 
 
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione powyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. W przypadku powierzenia mienia pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości  za szkodę powstałą w tym mieniu niezależnie od tego czy wina jest umyślna czy też nieumyślna.
 
Jak wskazuje wyrok SN z dnia 07.03.2001 r., ( I PKN 288/00, OSNP 2002/23/570 ) pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym jeżeli udowodni, bądź wykaże z wysokim prawdopodobieństwem, że szkoda powstała na skutek zdarzeń od niego niezależnych.
 
Natomiast za szkodę w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się powstałą wskutek kradzieży przez nieznanych sprawców, pracownik ponosi odpowiedzialność w takim zakresie, w jakim można mu zarzucić niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku pieczy. ( wyrok SN z dnia 09.05.2000 r., I PKN 621/99, OSNP 2001/20/612 ).
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego