PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem


2014-10-06

 
Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez pracodawcę lub pracownika drugiej stronie umowy, które powoduje rozwiązanie tej umowy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Wymogi merytoryczne i formalne, a także zakres roszczeń pracowniczych w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę są zróżnicowane w zależności od rodzaju umowy. Zdecydowanie najdalej idąca ochrona stabilizacji zatrudnienia przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas nieokreślony, których obejmuje powszechna ochrona przed wypowiedzeniem. 
 
Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 KC w zw. z art. 300 KP. Chęć pracownika lub pracodawcy dotycząca rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem powinna być wyrażona w sposób wyraźny i jednoznaczny. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem musi wyrażać stanowczą wolę zakończenia stosunku pracy. Do stosunku pracy zastosowanie znajduje ogólna reguła prawa cywilnego, że oświadczenie woli wywiera skutki z momentem doręczenia go drugiej stronie w taki sposób, że miała ona możliwość zapoznania się z jego treścią. Składający oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę nie może go potem jednostronnie odwołać.  
 
Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednak skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 KC w zw. z art. 300 KP). Inaczej mówiąc, cofnięcie wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony. W świetle orzecznictwa skuteczne cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, pomimo wcześniejszego odwołania się pracownika od wypowiedzenia do sądu.
 
W okresie wypowiedzenia pracownika obejmują wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują te same uprawnienia - łącznie z uprawnieniem do wynagrodzenia w określonej wysokości - co i innym pracownikom zakładu pracy. Jeśli więc wszystkim pracownikom zakładu przyznane zostały podwyżki wynagrodzeń, a pominięto tylko powoda z tej tylko racji, iż znajduje się w okresie wypowiedzenia, należy to traktować jako nieuzasadnioną szykanę i naruszenie prawa. W okresie wypowiedzenia pracownika dotyczy powinność sumiennego i starannego świadczenia pracy oraz stosowania się do poleceń przełożonych, a pracodawca w stosunku do niego w pełni korzysta ze swoich kompetencji. 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego