PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Umowa na zastępstwo


2014-03-20

Umowa na zastępstwo zaliczana jest do umów na czas określony. Może być ona poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Zawierana jest w sytuacji, w której zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (chodzi więc o wszystkie przypadki braku świadczenia pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika, np. o urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny). Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art. 25 Kodeksu pracy). 
 
Tak jak każda umowa o prace, powinna ona określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy. Zaznaczyć jednak trzeba, że pracownikowi, który został zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo można określić inny wymiar czasu pracy i inną wysokość wynagrodzenia niż pracownika, który został zastąpiony. 
 
Umowę zawiera się na piśmie. Jeżeli natomiast nie została zawarta 
z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29§2 Kodeksu pracy). 
 
Umowa na zastępstwo rozwiązuje się z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego. Kodeks pracy przewiduje również możliwość rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem, którego wymiar wynosi 3 dni robocze. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby tego rodzaju umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron. 
 
Na koniec należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku umowy na zastępstwo, w razie zajścia pracownicy w ciążę, nie obowiązuje ochrona taka jak w przypadku umów zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc - umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177§31 Kodeksu pracy). 
 
 
 
Podstawa prawna:
art. 25, art. 29§1 i 2, art. 331, 177§31ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy   (Dz.U.1998.21.94 j.t.).
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego