PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Umowa o pracę: na okres próbny, na czas określony


2014-10-06

 
Kodeks pracy, w zależności od czasu trwania umowy, a także celu w jakim zostaje 
zawarta  wyodrębnia cztery rodzaje umów o pracę: 
 
a) na okres próbny, 
b) na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), 
c) na czas wykonywania określonej pracy, 
d) na czas nieokreślony.   
 
Umowa na okres próbny  jest najczęściej pierwszą umową zawieraną z pracodawcą, trwającą maksymalnie 3 miesiące. W trakcie trwania tej umowy pracodawca sprawdza umiejętności i kwalifikacje pracownika, natomiast pracownik zapoznaje się z warunkami pracy  i stosunkami panującymi w zakładzie pracy. Zawarcie umowy na okres próbny zależy wyłącznie od pracodawcy. Taka umowa może być zawarta tylko raz. Po upływie okresu próbnego można zawrzeć umowę, np. na czas określony lub nieokreślony. Pracodawca może również nie zawierać z pracownikiem żadnej dalszej umowy, w wyniku czego następuje rozwiązanie stosunku pracy. Umowa o prace na okres próbny może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia, a okres wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy i wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień,  jeśli okres próbny trwa powyżej 2 tygodni, ale krócej niż 3 miesiące, oraz 2 tygodnie jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 
Umowa na czas określony może być zawarta jako druga umowa z pracodawcą, po wygaśnięciu umowy na okres próbny lub jako pierwsza, której nie poprzedzała żadna inna umowa. Umowa ta zostaje zawarta na dowolnie długi okres, przed upływem którego nie można jej wypowiedzieć. Wyjątkiem jest umowa zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy z postanowieniem o prawie wypowiedzenia, która może być rozwiązana za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.  Zatem wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe jedynie wtedy gdy strony tak postanowią i taki zapis istnieje w umowie i dotyczy jedynie umowy zawieranej na czas powyżej 6 miesięcy. Liczba zawieranych kolejno następujących po sobie umów na czas określony z tym samym pracownikiem została ograniczona. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracy nie przekroczyła 1 miesiąca.
 
Szczególnym rodzajem umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy na czas określony wskazane w art. 25 KP, jest umowa na zastępstwo. Pracodawcy mogą ją zawierać w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z  przyczyn usprawiedliwionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego lub bezpłatnego itp. Umowa na zastępstwo różni się od umowy o pracę na czas określony przede wszystkim ze względu na: 
 
brak zastosowania art. 177 § 3 KP, który gwarantuje ochronę dla kobiet w ciąży (umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu);
 
brak zastosowania art. 251  § 1 KP  (trzecia umowa na zastępstwo nie przekształca się  
             w umowę na czas nieokreślony).  Niezależnie od czasu trwania takiej umowy, jej okres wypowiedzenia wynosi tylko 3 dni (art. 331 KP). Dokonując wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo, pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny wypowiedzenia.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego