PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

E-szkolenie dla nowych urzędników


2011-03-18

Osoba, która po raz pierwszy podejmie pracę w organie samorządowym na stanowisku urzędniczym, nie może liczyć od razu na umowę bezterminową. Przepisy wymagają bowiem, aby osoba taka przeszła służbę przygotowawczą.

Obowiązek odbycia służby przygotowawczej dotyczy osób, które nie były wcześniej zatrudnione w jednostce samorządu terytorialnego na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyły takiej służby zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Z osobami takimi zawierana jest umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym czasie pracownik kierowany jest do odbycia służby przygotowawczej, której zakres i tematyka powinny być dostosowane do poziomu przygotowania pracownika do wykonywania powierzanych mu na danym stanowisku zadań. Jeżeli okaże się, że nowozatrudniony pracownik poziomem swojej wiedzy lub umiejętnościami gwarantuje należyte wykonywanie swoich obowiązków służbowych, na wniosek przełożonego może zostać zwolniony z takiej służby. Celem przeszkolenia jest bowiem teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Przepisy wymagają, aby służba przygotowawcza nie trwała dłużej niż 3 miesiące i została zakończona egzaminem. Od jego wyniku zależy możliwość dalszego zatrudniania pracownika. Co istotne, osoba zwolniona z odbywania służby przygotowawczej także musi zdawać taki egzamin.

Służba przygotowawcza może być przeprowadzana w formie kursów, które często są organizowane poza miejscem pracy. Możliwe jest jednak skorzystanie ze szkolenia przez Internet, zorganizowanego z inicjatywy MSWiA, a finansowanego ze środków unijnych. Gmina, która nie ma wystarczających funduszy na zorganizowanie służby przygotowawczej dla nowych pracowników, może więc skorzystać z internetowego bezpłatnego szkolenia. Pracodawcy daje ono gwarancję, że wiedza przekazywana pracownikowi jest rzetelna, zaś samemu zainteresowanemu taka forma kształcenia pozwala zaoszczędzić czas. Pracownik sam bowiem decyduje, ile czasu dziennie przeznaczy na naukę. Nie jest przy tym pozostawiony sam sobie, gdyż jego opiekun na bieżąco jest informowany o czynionych postępach.

Obecnie platforma e-learningowa oferuje 9 kursów tematycznych z zakresu:
•    postępowania administracyjnego,
•    ustawy o finansach publicznych,
•    statusu prawnego pracowników samorządowych,
•    ustroju samorządu terytorialnego,
•    podstawowych zagadnień prawa zamówień publicznych,
•    dostępu do informacji publicznej,
•    etyki i kultury urzędnika samorządowego,
•    oprogramowania e-urząd,
•    instrukcji kancelaryjnej w urzędzie.

Również egzamin końcowy można zdawać on-line. Urzędnik, nadzorowany przez swojego pracodawcę, otrzymuje losowo generowane przez system pytania egzaminacyjne. Taka forma egzaminu jest również dostępna dla pracowników, którzy ze względu na posiadaną widzę czy umiejętności zostali zwolnieni z odbycia służby przygotowawczej. Pozytywnie zdany egzamin zostaje potwierdzony certyfikatem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego