PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Jakie pomieszczenia powinien zorganizować pracodawca


2012-12-13

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich praca jest wykonywana.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to m.in. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Pomieszczenia takie powinny, co do zasady, znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane. W większych zakładach (tzn. takich, w których na jednej zmianie zatrudnionych jest powyżej dziesięciu pracowników) szatnie i łazienki powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im co najmniej ubikacje z umywalkami, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli w zakładzie pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach.

Do zorganizowania jadalni zobowiązani są pracodawcy zatrudniający na jednej zmianie powyżej dwudziestu pracowników lub zatrudniający mniej pracowników, jeżeli narażeni są oni na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących. W jadalni, poza miejscami siedzącymi przy stole, powinny znajdować się umywalki, zlewozmywaki oraz urządzenia służące do samodzielnego podgrzewania przez pracownika posiłku własnego, czyli np. kuchenka czy mikrofalówka.

Pomieszczenia do wypoczynku pracodawca ma obowiązek urządzić, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, tzn. szczególnie, gdy:
• wykonywana praca wymaga stosowania indywidualnych środków ochrony układu oddechowego;
• prace okresowe, w szczególności montażowe, konserwacyjne i remontowe, są wykonywane przez pracowników w pomieszczeniach ciasnych lub niskich;
• praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30 °C.

Pralnia odzieży, suszarnia oraz pomieszczenia do odpylania, dezynfekcji i suszenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także naprawy odzieży i obuwia roboczego powinna być zorganizowana, jeżeli przeznaczona do prania odzież robocza lub ochronna może stać się powodem skażenia innej odzieży pranej jednocześnie lub jeżeli jest ona szczególnie zabrudzona, a także gdy wymagają tego specjalne względy higieny produkcji.

Z kolei pomieszczenia do ogrzewania się pracowników muszą być utworzone, jeżeli pracownicy wykonują prace na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Do obowiązków pracodawcy należy również utrzymywanie takich pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich.

Pracodawca jest również zobowiązany do dostarczania pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej, takich jak mydło (w tym również mydło w płynie), pasty, ręczniki do jednorazowego użytku lub suszarkę do rąk, papier toaletowy itp. Również i w tym wypadku ich ilość i rodzaj powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego