PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Podnoszenie kwalifikacji - nowe przepisy


2010-06-25

 

W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 103 kodeksu pracy mówiący o tym, że pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie i na warunkach ustalonych w stosownych aktach wykonawczych, jest niezgodny z Konstytucją RP. W konsekwencji zarówno wskazany przepis, jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie utraciły moc z dniem 11 kwietnia br.

 

W uzasadnieniu do wyroku TK wskazał, że ustawodawca nieprawidłowo skonstruował delegację ustawową do wydania aktów wykonawczych. W zakwestionowanym przepisie brakowało bowiem szczegółowego określenia przedmiotu rozporządzenia regulującego kwestię podnoszenia kwalifikacji pracowników. Wobec powyższego akt ten nie pełnił funkcji wykonawczych, lecz stał się aktem o charakterze samoistnym.

Wobec utraty mocy przez wskazane na wstępie przepisy oraz konieczności ponownego uregulowania tej materii, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do kodeksu pracy art. 1031–1036. Definiują one m.in. pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez które należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Podnoszący swoje kwalifikacje pracownik, bez względu na to, czy podjął naukę tylko za zgodą pracodawcy, czy też z jego inicjatywy, będzie miał prawo do dodatkowych dni wolnych, czyli tzw. urlopu szkoleniowego. Jego wymiar będzie uzależniony od celu, dla którego urlop został udzielony. Z krótszego, sześciodniowego urlopu mogą korzystać pracownicy przystępujący do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. O dłuższy, dwudziestojednodniowy urlop wnioskować mogą pracownicy na ostatnim roku studiów, przygotowujący pracę dyplomową i przystępujący do egzaminu dyplomowego. Wolnego, podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, należy udzielać pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Co więcej, nowe przepisy przyznają uczącym się pracownikom prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy celem punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Co istotne, korzystający z powyższych uprawnień pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca wspierał uczącego się pracownika również w inny sposób. Przepisy wskazują np. na możliwość pokrycia opłat za kształcenie, przejazd, podręczniki czy zakwaterowanie. Wyliczenie to ma jedynie przykładowy charakter, dlatego wyłącznie od dobrej woli i możliwości finansowych pracodawcy zależy, co i w jakim zakresie będzie finansował. Jeżeli pracodawca chce zobowiązać podwładnego do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu nauki, ustawa zobowiązuje go do zawarcia z pracownikiem pisemnej umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż te zawarte w rozdziale III kodeksu pracy.

Do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, który przyznał podwładnemu w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych dodatkowe świadczenia, będzie zobowiązany pracownik:

·         który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

·         z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym, w trakcie trwania nauki lub po jej ukończeniu, w terminie określonym w zawartej przez strony umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata,

·         który w okresie wskazanym w umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem; nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypowiedzenie jest konsekwencją stosowanego wobec pracownika mobbingu,

·         który w okresie wskazanym w umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata, pomimo braku istnienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, zakończy współpracę w powyższym trybie.

Wysokość kwoty, jaką będzie trzeba zwrócić pracodawcy, ma być proporcjonalna do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Również pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na innych zasadach niż wskazane powyżej pracodawca może przyznać zwolnienie z całości lub części dnia pracy, jednak bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Możliwe będzie także udzielenie urlopu bezpłatnego. Powyższe uzgodnienia muszą zostać dokonane w drodze porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 lipca br.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

  2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. Nr 105, poz. 655.

     

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego