PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


2010-03-26

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeszcze do niedawna na pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie mogli liczyć pracownicy, których pracodawcy zaprzestawali prowadzenia działalności, porzucając podwładnych bez uregulowania ich sytuacji pracowniczej. Pojęcie niewypłacalności, dość szeroko rozumiane przez ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nie obejmowało bowiem takich sytuacji.

Obowiązujące do niedawna przepisy nie dawały podstaw do wypłaty świadczeń pracownikom poszkodowanym na skutek wystąpienia takiej sytuacji. Zmieniła to dopiero nowelizacja ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Obecnie niewypłacalność pracodawcy zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności, trwającego dłużej niż 2 miesiące. Za datę wystąpienia niewypłacalności uznaje się w takim wypadku dzień upływu wskazanego powyżej terminu.

Nowe rozwiązanie umożliwi stosunkowo szybką wypłatę zaliczek na poczet świadczeń pracowniczych niezaspokojonych przez pracodawcę. W celu uzyskania pomocy poszkodowani pracownicy muszą złożyć do kierownika Biura Terenowego FGŚP stosowny wniosek zawierający:

-    oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy z danym pracodawcą,
-    określenie rodzaju niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz ich wysokości,
-    wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub dowodów złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli informacje podane przez pracownika we wniosku okażą się fałszywe, grozi mu odpowiedzialność karna.

Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku kierownik Biura Terenowego FGŚP wypłaca pracownikowi zaliczkę na poczet roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę, w kwocie nie wyższej od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

Zaliczka obejmuje należności główne z tytułu:

-    wynagrodzenia za pracę,
-    przysługującego pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (art. 92 kodeksu pracy),
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • odprawy pieniężnej przysługującej z tytułu rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn go niedotyczących,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  • odszkodowania z tytułu skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.),
  • dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 k.p.,

-    składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców.

Nowe rozwiązania znajdą zastosowanie do roszczeń pracowniczych powstałych od dnia 1 października 2006 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – Dz. U. Nr 18, poz. 100.
  2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – Dz. U. nr 156, poz. 1121 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego