PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Powódź i nieobecność w pracy


2010-06-14

 

Powodzie nawiedzające ostatnio całą Polskę spowodowały, że wielu pracowników, pomimo najlepszych chęci, nie miało możliwości, aby dotrzeć do pracy na czas. Wielu nie udało się dojechać wcale. Przepisy regulujące kwestie usprawiedliwiania nieobecności nie wskazują wprost, jak traktować taką nieobecność czy spóźnienie.

 

Nie ulega wątpliwości, że żadnego pracownika nie powinny z tego powodu spotkać jakieś niemiłe konsekwencje. Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy wskazuje w § 1, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Przytoczony przepis wskazuje więc, że to pracodawca decyduje, czy wskazane przez pracownika okoliczności należycie usprawiedliwiają jego nieobecność w pracy. Jeżeli szef nie daje wiary słowom podwładnego, ma prawo zweryfikować wiarygodność usprawiedliwienia. Jeżeli pracownik wie, że pracodawca może robić trudności z uznaniem nieobecności w pracy za usprawiedliwioną, lepiej zawczasu zaopatrzyć się w stosowne zaświadczenie. Może to być np. zaświadczenie z urzędu gminy, czy od służb miejskich, stwierdzające, że we wskazanym przez pracownika okresie komunikacja w danym rejonie była wstrzymana lub bardzo utrudniona, albo że zamieszkiwana przez niego okolica ucierpiała w wyniku powodzi.

Żadna okoliczność nie zwalnia jednak pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o przyczynach i przewidywanym okresie nieobecności. Co do zasady zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie. Ponieważ jednak przyczyny nieobecności mają na ogół charakter nagły i niespodziewany, może się okazać, że wypełnienie tego obowiązku będzie niemożliwe. W takim wypadku powiadomienia należy dokonać najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Ustalając sposób, w jaki pracownik ma zawiadomić pracodawcę o swojej absencji, w pierwszej kolejności należy się kierować obowiązującymi u danego pracodawcy przepisami wewnątrzzakładowymi. W przypadku ich braku rozporządzenie nakazuje, aby pracownik zawiadomił przełożonego osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności. Dopuszczalne jest również wysłanie listu; w takim wypadku data stempla pocztowego jest uznawana za datę zawiadomienia. Może się jednak okazać, że również dotrzymanie tego terminu, z uwagi na zaistniałe szczególne okoliczności, nie będzie możliwe. Zdarzenie losowe jakim jest powódź usprawiedliwia w tym wypadku przekroczenie terminu do dokonania zawiadomienia. W związku z tym pracodawca nie powinien wyciągać wobec pracownika, powołującego się na powyższe okoliczności, negatywnych konsekwencji.

Innym usprawiedliwionym powodem nieobecności, który w związku ze stanem powodziowym dotknął wiele osób, jest konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza. W takim wypadku pracownik powinien we wskazanych powyżej terminach złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie.

Za czas omawianej nieobecności pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jak bowiem stanowią przepisy kodeksu pracy, wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie przysługuje wyłącznie w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa pracy (np. w czasie urlopu wypoczynkowego). Niestety nieobecność spowodowana anomaliami pogodowymi nie należy do tych okoliczności. Nie ma jednak przeszkód, aby przepisy wewnątrzzakładowe przewidywały taką możliwość. Jeżeli pracownik nie chce tracić wynagrodzenia za czas nieobecności, może poprosić pracodawcę o udzielenie urlopu na żądanie. W takim wypadku jego nieobecność będzie płatna, musi jednak pamiętać, że uzyskane w ten sposób dni wolne pochodzić będą z puli urlopu wypoczynkowego, przysługującego mu w danym roku kalendarzowym.

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, którzy z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, zmuszeni byli do sprawowania nad nim osobistej opieki. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje w takim wypadku możliwość wypłaty zasiłku opiekuńczego. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby w gospodarstwie domowym nie było innej osoby, która mogłaby w tym czasie otoczyć dzieci opieką (nie dotyczy to maluchów poniżej 2. roku życia).

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281

  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego