PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego


2011-02-22

Okres ferii to dla wielu osób czas pierwszego w tym roku zaplanowanego dłuższego wypoczynku. Jakie okoliczności mogą sprawić, że pomimo wcześniejszego zarezerwowania terminu urlop zostanie przesunięty?

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. W wielu zakładach plan taki nie jest jednak tworzony i terminy ustalane są na bieżąco. Trzeba wiedzieć, że zgodnie z kodeksem pracy w przypadku pracodawcy, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, odstąpienie od tworzenia takiego planu jest możliwe tylko za jej zgodą.

Pracodawca ustala plan urlopów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jeżeli plan nie jest tworzony, terminy ustalane są po porozumieniu z pracownikiem.

Przepisy przewidują fakultatywne oraz obligatoryjne przesłanki przesunięcia terminu urlopu. Z możliwością przesunięcia urlopu mamy do czynienia w przypadku wniosku pracownika umotywowanego ważnymi przyczynami. Przez ważne przyczyny należy rozumieć takie okoliczności, które uniemożliwiają pracownikowi wykorzystanie urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy do nich na przykład konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem po wyczerpaniu zasiłku opiekuńczego, niemożność jednoczesnego wykorzystania urlopu wraz ze współmałżonkiem w związku z przesunięciem mu terminu urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy. To, czy wskazana przez pracownika przyczyna jest istotna i uzasadnia przesunięcie terminu urlopu, ocenia sam pracodawca. Ma on jednak prawo, pomimo obiektywnej doniosłości przedstawionej przyczyny, nie przychylić się do wniosku pracownika.

Przesunięcie terminu urlopu jest również dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że choć w tym przypadku przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrycia strat poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem urlopu, pracownik może domagać się (analogicznie jak w przypadku odwołania z już rozpoczętego urlopu) pokrycia strat związanych z zaplanowanym wypoczynkiem.

Z obowiązkowym przesunięciem terminu rozpoczęcia urlopu będziemy mieli do czynienia w przypadku wystąpienia okoliczności usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Przez takie należy rozumieć zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika w pracy i jej świadczenie, jak również inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Wśród przyczyn wynikających bezpośrednio z przepisów prawa przykładowo zostały wskazane:
•    czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
•    odosobnienie w związku z choroba zakaźną,
•    powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
•    urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński,  urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Powyższy katalog ma charakter przykładowy; jego uszczegółowienia należy poszukiwać m.in. w rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W praktyce bardzo często występują wątpliwości, czy choroba dziecka, nad którym pracownik sprawuje w związku z tym opiekę, może spowodować przesunięcie terminu urlopu. Bez wątpienia konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem należy do okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. Wobec powyższego w przypadku absencji podwładnego spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu urlopu.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pracownikowi rozpoczęcie wypoczynku pracodawca ma obowiązek przesunąć mu termin urlopu nawet wówczas, gdy pracownik mimo wszystko zgadza się na wykorzystanie wolnego zgodnie z planem.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego