PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności


2014-01-10

 Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe przyznanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 
Obowiązywanie przepisów wykonawczych regulujących przyznawanie wskazanej na wstępie pomocy zostało przedłużone do dnia 30 czerwca 2014 r.
 
Zgodnie z przepisami środki z PEFRON osoba niepełnosprawna może uzyskać na: 
podjęcie po raz pierwszy działalności:
- gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;
wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej;
ponowne podjęcie działalności, o której mowa powyżej, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 
W tym celu osoba niepełnosprawna musi złożyć do starosty wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek składa się na specjalnym formularzu, którego wzór określają przepisy.
 
Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków przekazanych z PEFRON. 
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, starosta i wnioskodawca przystępują do negocjacji warunków umowy; ustaleń powinno się dokonać w ciągu 14 dni. Wsparcie, jakie osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków PFRON, nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
 
Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, przy czym przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków;
kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.
 
Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia wskazanych powyżej dokumentów w ciągu 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Jeżeli środki zostały już wypłacone, korzystająca ze wsparcia osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami, naliczanymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli osoba niepełnosprawna naruszy warunki umowy. Również w tym wypadku będzie zobligowana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W każdym wypadku zwrotu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego