PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Renta socjalna


2009-09-10

    Renta socjalna jest świadczeniem dla osób, które są niezdolne do pracy, a nie spełniają warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy czyli nie posiadają wymaganego prawem okresu składkowego i nieskładkowego, ponieważ nie pozostawały w zatrudnieniu. W obecnym stanie prawnym organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne jednostki emerytalno-rentowe, np. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do miesiąca września 2003 r. renty socjalne przyznawane i wypłacane były przez ośrodki pomocy społecznej.

Uprawnieni do renty socjalnej


    Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat, albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Za osobę pełnoletnią uważa się także osobę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ma ukończonych 18 lat. Osoba starająca się o rentę socjalną musi posiadać obywatelstwo polskie oraz zamieszkiwać i przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Renta socjalna dla cudzoziemców

 

    Renta socjalna jest przyznawana także niezdolnym do pracy cudzoziemcom, którzy zamieszkują i przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, zezwolenia na zamieszkanie na czas określony w związku z zamierzonym wykonywaniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego, zgody na pobyt tolerowany, w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy w RP. Renta socjalna przysługuje także obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywającym na terytorium RP i posiadającym zezwolenie na pobyt, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Warunki przyznawania renty socjalnej
 

    Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby, przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) -(Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmianami). Do wniosku o rentę socjalną należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej. W pierwszej kolejności wydawane jest orzeczenie o niezdolności do pracy, a następnie decyzja ZUS o przyznaniu lub odmowie przyznania renty socjalnej. Podstawą do przyznania renty socjalnej może być także aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przed 1 października 2003 r. lub aktualne orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej wydane przed 1 września 1997 r.Wysokość renty i jej zawieszenie
 

    Renta socjalna przyznawana jest na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres, jeżeli niezdolność do pracy jest czasowa. Wysokość świadczenia wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i podlega waloryzacji na zasadach określonych we wskazanej wyżej ustawie o emeryturach i rentach. Od marca 2009 r. renta socjalna wynosi 567,08 zł i podlega zawieszeniu, w przypadku osiągnięcia miesięcznego przychodu w kwocie łącznej przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od czerwca do sierpnia 2009 r. jest to kwota 955,70 zł, której przekroczenie powoduje konieczność zawieszenia wypłaty renty socjalnej. Przychody mogą pochodzić z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, stypendium sportowego, pozarolniczej działalności gospodarczej, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Osoba pobierająca rentę socjalną ma obowiązek powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu powodującego zawieszenie świadczenia.

Łączenie renty socjalnej z rentą rodzinną
 

    Jedynym świadczeniem, z którym można łączyć rentę socjalną, jest renta rodzinna. Jednakże w tym przypadku obowiązują także pewne ograniczenia. Mianowicie: łączna wysokość obydwu świadczeń nie może przekroczyć 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2009 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 675,10 zł. Zatem 200% tej kwoty to 1350,20 zł. W przypadku, gdy suma świadczeń przekracza wspomnianą kwotę 200% czyli 1350 zł., to wysokość renty socjalnej ulega obniżeniu. Jednakże kwota obniżonej renty nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2009 r. kwota ta wynosi 67,50 zł. Natomiast, gdy wysokość renty rodzinnej nie przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to osobie niezdolnej do pracy przysługuje prawo do obydwu świadczeń.

Renta socjalna nie przysługuje

 

    Renta socjalna nie przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, pobierającym świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, mającym prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz będących właścicielami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.

Zasiłek pogrzebowy
 

    W razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, przysługuje zasiłek pogrzebowy, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS, o ile zasiłek pogrzebowy lub świadczenie w wysokości zasiłku pogrzebowego nie przysługuje z innego tytułu.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego