PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Roszczenia działacza związkowego w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy na czas określony


2011-07-25

Przepisy gwarantują działaczowi związkowemu ochronę trwałości stosunku pracy. Oznacza to między innymi, że pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może mu wypowiedzieć ani rozwiązać z nim stosunku pracy, chyba że przepisy dopuszczają taką możliwość.

Szczególną ochroną trwałości stosunku pracy objęci są działacze imiennie wskazani uchwałą komitetu założycielskiego lub zarządu zakładowej organizacji związkowej, a w braku takiego wskazania  do czasu dokonania wskazania  odpowiednio przewodniczący komitetu założycielskiego lub zakładowej organizacji. Ochrona zagwarantowana jest również pracownikowi, który w związku z pełnieniem z wyboru funkcji związkowej poza zakładową organizacją związkową korzysta u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Jeszcze do niedawna w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów działaczowi związkowemu przysługiwało wyłącznie roszczenie o odszkodowanie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że taka regulacja jest niezgodna z Konstytucją RP. Wskazał, że szczególną ochroną trwałości stosunku pracy działaczy związkowych objęte są wszystkie stosunki pracy, bez względu na podstawę ich nawiązania; bez znaczenia jest także okoliczność, czy umowa została nawiązana na stałe, czy na czas określony. Nieistotny jest również wymiar czasu pracy. Przyznanie działaczom związkowym, którym wypowiedziano z naruszeniem prawa stosunek pracy zawarty na czas określony, jedynie prawa do odszkodowania stanowi ograniczenie prawa do zrzeszania się.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że innej grupie pracowników przepisy prawa pracy przyznają szerszy wachlarz możliwych do dochodzenia roszczeń. Pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownik-ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, jak również pracownicy korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogą w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy terminowej domagać się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

W związku ze zmianą przepisów, które wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2011 r., w kodeksie pracy uregulowana została kwestia możliwości wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach przez działacza związkowego korzystającego z ochrony stosunku pracy, któremu umowa terminowa została wypowiedziana z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu.

Tym samym wskazany powyżej krąg pracowników może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie, ale również, do końca obowiązywania umowy terminowej, o przywrócenie do pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego