PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Rozwiązanie stosuku pracy


2010-12-29

Jeszcze przed Świętami weszła w życie nowelizacja przepisów dwóch ustaw: o pracownikach samorządowych i o pracownikach urzędów państwowych. Zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania obowiązujących przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., K 35/99.
Zakwestionowany przepis obowiązującej poprzednio ustawy o pracownikach samorządowych przewidywał możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym w drodze wypowiedzenia w przypadku nabycia prawa do renty lub emerytury. Podobną regulację zawierała jeszcze do niedawna ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z art. 13 tej ustawy rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym mogło nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów dotyczących ogółu pracowników. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że obie regulacje są niezgodne z zasadą równości i niedyskryminacji w zakresie, w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy kobiety – mianowanego urzędnika administracji państwowej lub samorządowej bez jej zgody. Zakwestionowane przepisy wprowadzały zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn o charakterze dyskryminacji ze względu na płeć.
Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego obowiązująca obecnie ustawa o pracownikach samorządowych zawierała analogiczne uregulowanie w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym. Przepisy przewidywały bowiem, że do dnia 1 stycznia 2012 r. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, mogło nastąpić w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wobec powyższego konieczne stało się znowelizowanie zarówno objętego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepisu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, jak i odpowiedniej regulacji obowiązującej obecnie ustawy o pracownikach samorządowych.
Nowe przepisy przewidują możliwość rozwiązania stosunku pracy odpowiednio z:
•    urzędnikiem państwowym mianowanym, w przypadku osiągnięcia 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia urzędnikowi państwowemu mianowanemu uzyskanie prawa do emerytury,
•    pracownikiem samorządowym mianowanym, w przypadku osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury albo nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 229, poz. 1494.
4.    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., K 35/99 – Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1165.
5.    Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych – tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. – uchylona.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego