PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży.


2014-11-24

        Pracownica w ciąży jest szczególnie chroniona przed rozwiązaniem stosunku pracy, a pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę. 
Prawo przewiduje wyjątkowe sytuacje rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży:
 
1. wypowiedzenia dokonanego przez pracownicę,
 
Jednakże szczególną ochroną objęta jest pracownica, która nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli  o rozwiązaniu stosunku pracy. Wówczas może się uchylić od skutków tego oświadczenia. Warunkiem jest faktyczne przebywanie w ciąży w dniu złożenia wypowiedzenia co potwierdza zaświadczeniem lekarskim. W przeciwnym wypadku biegnie termin wypowiedzenia umowy.
 
2. wypowiedzenie na drodze porozumienia stron,
 
Rozwiązanie umowy na drodze porozumienia stron jest dopuszczalne jednakże w przypadku jeśli w chwili zawierania porozumienia pracownica nie miała wiedzy o pozostawaniu w ciąży, istnieje możliwość uchylenia się od takiego oświadczenia woli.  Podstawą do złożenia oświadczenia jest zaświadczenie lekarskie. 
 
3. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - z winy pracownicy,
 
Dyscyplinarnie można zwolnić pracownika, który:  dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych albo popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo to jest oczywiste, tj. pracownik został złapany na gorącym uczynku bądź tuż po i jego wina nie budzi wątpliwości, lub zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem albo w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.  Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (o ile takowa działa w danym zakładzie pracy), którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, przysługuje: roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo roszczenie o odszkodowanie w terminie 14 dni od doręczenia mu oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 
4. rozwiązanie stosunku pracy w związku z ogłoszeniem upadłości bądź likwidacji pracodawcy, 
 
Przepisy prawa pracy uznają za dopuszczalne rozwiązanie w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest jednak zobligowany  uzgodnić z reprezentującą pracownicę
zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W przypadku  niemożności zapewnienia innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia  w formie  zasiłku
macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
 
 
 
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego