PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Służba bhp


2012-07-02

Do utworzenia służby bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zobowiązany wyłącznie pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników nie mają obowiązku tworzenia osobnej komórki, co nie znaczy, że nie muszą nikomu powierzać zadań takiej służby.

 

 

Pracodawcy zatrudniający niewielką liczbę pracowników mogą wykonywać zadania służby bhp samodzielnie, jednak pod pewnymi warunkami. Udogodnienie to dotyczy pracodawcy, który ukończył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz zatrudnia do 10 pracowników albo - zatrudniając do 20 pracowników - jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracownik taki musi spełniać wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp oraz posiadać aktualne szkolenie bhp dla pracowników tej służby. Ma on uprawnienia identyczne jak pracownicy służby bhp oraz powinien mieć dostęp do informacji mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

 

 

Jeżeli pracodawca nie ma kompetentnych pracowników, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Taki specjalista również powinien legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami oraz posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

 

 

Przy wskazanym stanie zatrudnienia liczbę pracowników służby ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwość pracy.

 

 

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej działa pracodawca (np. handlowa spółka osobowa, osoba prawna, przedsiębiorstwo państwowe), za niedopuszczalne należy uznać podporządkowanie służby bhp osobie niebędącej osobą zarządzającą tą jednostką lub osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego.

 Co do zasady służba bhp nie może być obciążona innymi zadaniami, niż to wynika z przepisów rozporządzenia, chyba że obowiązki z tym związane zostały powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

 

 

Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono wykonywania zadań służby bhp, powinny zapewniać pełną realizację zadań. Przepisy nie mówią w tym wypadku nic o wymiarze czasu pracy potrzebnym do wykonywania zadań ani o obowiązku zatrudnienia na etacie pracownika służby bhp (pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy dopiero w przypadku, gdy zatrudnia powyżej 100 osób). Należy uznać, że pracownikowi zatrudnionemu przy wykonywaniu innej pracy, który spełnia wymagania w zakresie wykształcenia (przygotowania merytorycznego), należy obok już istniejących obowiązków powierzyć dodatkowe zadania z zakresu służby bhp, zwracając jednak uwagę na to, aby nie przekraczać wymiaru czasu pracy i aby w ramach godzin pracy był w stanie wykonać zarówno zwykłe zadania pracownicze, jak i zadania z zakresu służby bhp. Jeżeli więc powierzenie zadań miałoby nastąpić wobec pracownika zatrudnionego na cały etat, konieczna będzie zmiana w zakresie jego dotychczasowych obowiązków, tak aby pracownik w czasie pracy był w stanie wykonać zarówno zadania wynikające z zajmowanego stanowiska, jak i z zakresu służby bhp. Z kolei jeżeli pracownik, któremu powierza się zadania służby bhp, jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, powierzając mu dodatkowe zadania można rozważyć odpowiednie wydłużenie czasu pracy (oczywiście należy w tym wypadku pamiętać o odpowiednim wynagrodzeniu).

 

 

Powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy może odbywać się na podstawie umowy zlecenia.

 

 

Pracownikami służby bhp (dotyczy to również pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp) mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
• inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
• starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
 zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
 wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp;
• starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;
• głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie bhp.

 

 

Specjalista spoza zakładu pracy musi mieć posiadać co najmniej wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

 

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego