PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Świadectwo pracy


2009-10-01

    Świadectwo pracy jest dokumentem przypisanym pracownikowi, w którym to pracodawca zawiera podsumowanie stosunku prawnego wiążącego obydwie strony w okresie zatrudnienia. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione  od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (wypełnienie karty obiegowej, rozliczenie delegacji służbowych, itp.). 


W myśl powyższego artykułu wydanie świadectwa pracy pracownikowi jest niewątpliwie obowiązkiem nałożonym na pracodawcę. Istotnym jest również, iż dotyczy ono każdego przypadku ustania stosunku pracy. A mianowicie dotyczy on: rozwiązania stosunku pracy  na mocy porozumienia stron, również wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, a także przez pracodawcę, oraz rozwiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, oraz rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika.

Obowiązek ten dotyczy również wygaśnięcia stosunku pracy, tak, więc tyczy się on również śmierci pracownika. A zatem nawet w przypadku śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy dołączając je do akt osobowych zmarłego pracownika. Warto zaznaczyć,  iż z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, jak również inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.


Należy dodać, iż w Kodeksie pracy nie został uregulowany przepis, który by określał, w jaki sposób zostaje doręczone świadectwo pracy. Formę wydania świadectwa pracy normuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu   i trybu jego wydawania i prostowania  (Dz. U. Nr 60, poz.282 ze zm.). Tak więc wydanie świadectwa pracy ma nastąpić bezpośrednio w  dniu, w którym następuje rozwiązanie czy wygaśnięcie stosunku pracy, pracownikowi osobiście, lub na piśmie osobie upoważnionej przez niego. Natomiast wątpliwości mogą występować, gdy pracownik, wobec którego pracodawca zamierza wydać świadectwo pracy przebywa przykładowo na zwolnieniu lekarskim oraz nie wyznaczył on osoby upoważnionej do odebrania owego dokumentu. W takim przypadku doręczenie świadectwa pracy nie jest możliwe, wówczas nie później, niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy, świadectwo pracy przesyła się pod adres pracownika.

Treść świadectwa pracy i możliwości jego sprostowania


    Zaznaczyć należy, iż świadectwo pracy nie może zawierać elementów cennych, lecz jedynie powinno się składać z informacji określonych w kodeksie pracy, o których mówi art. 97 § 2 tj.: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, oraz informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśli przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.


Ponadto,  w/w rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. nakazuje pracodawcy umieścić szereg niezbędnych informacji do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Są nimi np: liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; oraz informacje o wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; okres korzystania z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego; okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach czy w szczególnym charakterze; należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych.


Warto zaznaczyć, iż pracownik może zażądać od pracodawcy, aby ten zawarł w treści świadectwa pracy informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia za pracę,  oraz nabytych kwalifikacjach takich jak przykładowo szkolenia. Należy również pamiętać o wyjątku, jaki ustawodawca określa w związku z wydaniem świadectwa, a mianowicie dotyczy on przypadku, gdy następuje zakończenie stosunku pracy, a w dalszym ciągu strony ponownie chcą zawrzeć umowę o pracę. W tym przypadku wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zależy wyłącznie od pracownika.


Podkreślić trzeba, że Kodeks pracy przewiduje także sytuację, w której świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę zawiera braki lub jest niezgodne ze stanem faktycznym. Tak więc w myśli  art. 97 § 21 kodeksu pracy, pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, jednak musi to nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania tegoż dokumentu przez pracownika. Natomiast, jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku, w ciągu 7 dni od otrzymania odmownej decyzji, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do sądu pracy o jego sprostowanie. Na koniec, należy również pamiętać o roszczeniu odszkodowawczym jakie przysługuje pracownikowi za nieterminowe wystawienie  jemu świadectwa pracy przez pracodawcę.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego