PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Świadectwo pracy a umowy terminowe


2011-03-02

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. W przypadku jednak, gdy bezpośrednio po takim rozwiązaniu czy wygaśnięciu dotychczasowy pracodawca nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę, obowiązek wydania świadectwa uzależniony jest od żądania pracownika.

Przepisy uzależniające obowiązek wydania świadectwa od żądania pracownika ulegną zmianie od dnia 21 marca 2011 r. Zgodnie z nowelizacją pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie kolejnych umów terminowych (czy to umowy na okres próbny, na czas określony, czy na czas wykonywania określonej pracy) będzie miał obowiązek wydania świadectwa pracy  obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy. W konsekwencji nawet jeżeli kolejne umowy terminowe pomiędzy tym samym pracodawcą a pracownikiem nie będą zawierane bezpośrednio po sobie, pracodawca i tak będzie zwolniony z obowiązku wydawania świadectwa; nowe rozwiązania dopuszczają bowiem wystąpienie dłuższej przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. Wskazany przez ustawę dwudziestoczteromiesięczny okres liczony jest od dnia zawarcia pierwszej takiej umowy terminowej; zgodnie ze znowelizowanymi przepisami świadectwo pracy będzie wydawane w dniu upływu tego terminu. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy terminowej nawiązanej przed upływem 24 miesięcy będzie przypadało po upływie tego terminu. W takim wypadku świadectwo pracy będzie wydawane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy. Nadal jednak pracownik będzie miał prawo w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z zawartych umów terminowych. Będzie mógł również domagać się jednego świadectwa obejmującego cały okres zatrudnienia przypadającego przed zgłoszeniem żądania. W celu uzyskania takiego świadectwa pracy pracownik będzie musiał przedłożyć pracodawcy pisemny wniosek. W takim wypadku pracodawca będzie miał 7 dni na przygotowanie stosownego dokumentu.

Co istotne, nowe rozwiązania znajdą zastosowanie do umów terminowych zawartych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tzn. od dnia 21 marca 2011 r. Jeżeli w tym dniu kolejna umowa terminowa  zawarta pomiędzy tymi samymi stronami bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu wcześniejszej umowy  już trwa, w zakresie praw i obowiązków dotyczących wydawania świadectwa pracy zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy  Dz. U. Nr 36, poz. 181.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego