PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Ułatwienia dla pracodawców dotkniętych przez powódź


2011-11-17

W połowie listopada wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, która ma usprawnić i przyśpieszyć udzielanie pomocy poszkodowanym przez powódź. Przyjęte rozwiązania mają charakter uniwersalny, co oznacza, że znajdą zastosowanie zawsze wtedy, gdy zaistnieją wskazane w ustawie okoliczności.

Szczególne rozwiązania na wypadek powodzi przewidziane zostały między innymi dla pracowników i pracodawców.

Nowe przepisy wprowadzają nową podstawę usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Jest nią faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią. Jeżeli odrębne przepisy nie będą przewidywały innych rozwiązań, za czas takiej nieobecności (nie dłużej jednak niż przez 10 dni roboczych danego pracownika) pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi stosowne wynagrodzenie (odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeżeli będzie to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi, pracodawca będzie miał prawo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ta, do której świadczenia jest on zobowiązany na podstawie stosunku pracy. Nie wpłynie to jednak na wysokość wynagrodzenia pobieranego dotychczas przez pracownika  otrzyma on taką płacę jak za wykonywanie dotychczasowych obowiązków. Oznacza to z jednej strony prawo pracodawcy do zaangażowania pracownika do usuwania skutków powodzi, z drugiej zaś możliwość powierzenia mu innych zadań, jeżeli z uwagi na powódź wykonywanie dotychczasowych obowiązków nie będzie możliwe.

Przepisy przewidują również pomoc dla pracodawców, którzy w związku z powodzią przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie i nie mają środków na wypłacenie pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:
• czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nieobecność ta spowodowana została przez powódź,
• czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, spowodowanych bezpośrednio powodzią,
• wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

W takim wypadku pracodawcy będą mogli złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pomoc została przewidziana również dla prowadzących działalność gospodarczą, którzy skorzystali z refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, które w następstwie powodzi zostało zniszczone. W takim przypadku można będzie ubiegać się o umorzenie refundacji w całości lub w części wraz z odsetkami. W tym celu konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do starosty.

To tylko niektóre z gwarantowanych przez przepisy rozwiązań na wypadek powodzi. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2011 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi  Dz. U. Nr 234, poz. 1385.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego