PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem - część I


2010-03-19

 

W okresie  ciąży kobieta pracująca jest chroniona przepisami prawa pracy w szczególny sposób. 
Po pierwsze pracodawca w tym szczególnym okresie dla kobiety nie może wypowiedzieć jej umowy o pracę oraz rozwiązać jej bez wypowiedzenia. Zakaz ten dotyczy umów terminowych oraz umów zawartych na czas nieokreślony. Dodatkowo w przypadku umów zawartych na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, bądź na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, które uległyby rozwiązaniu, następuje przedłużenie terminu obowiązywania takiej umowy do dnia porodu, pod warunkiem, że upłynął 3 miesiąc ciąży.
Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w czasie ciąży nie dotyczy :  umów zawartych na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc, oraz gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy kobiety ciężarnej, jeżeli zakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracownicę wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy, (jeżeli pracownicy nie reprezentuje związek zawodowy, pracodawca zwolniony jest uzyskiwania tej zgody). Ponadto rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży możliwe jest również w razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy.
 Co więcej, Kodeks Pracy zapewnia również kobietom ciężarnym ochronę przed pracą szczególnie uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia, ochronę przed wydłużaniem przez pracodawcę czasu pracy ponad 8 godzin dziennie, pracą w porze nocnej, a także delegowaniem bez jej zgody poza stałe miejsce zamieszkania. Należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, w którym zawarło prace niedopuszczalne dla kobiet w okresie ciąży. W myśli art.179 Kodeksu Pracy pracodawca zatrudniający pracownicę będącą w ciąży w warunkach określonych w rozporządzeniu posiada obowiązek przeniesienia ją do innej pracy, a jeśli jest to możliwe zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy, dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach dotyczących prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia bądź tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. W efekcie, przeniesienie pracownicy ciężarnej do innej pracy, lub skrócenie jej czasu pracy może pociągać za sobą zmniejszenie wynagrodzenia, jednak pomimo tego przysługuje jej dodatek wyrównawczy.
Ważne jest także, że jeżeli badań kontrolnych zleconych przez lekarza prowadzącego ciąże pracownicy nie da się przeprowadzić poza jej godzinami pracy, pracodawca zobowiązany jest zwolnić taką pracownicę ze świadczeń pracy. W takim wówczas przypadku, pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Podkreślić trzeba, iż uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy jakie należą się kobiecie w okresie ciąży, przysługują wyłącznie za powiadomieniem  pracodawcy o zajściu w ciążę poprzez okazanie świadectwa lekarskiego.

SŁOWNICZEK
1 – PRACODAWCA- zgodnie z art.1 Kodeksu Pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej ( osobowość prawną uzyskują w drodze aktu właściwego organu państwowego np. koncesji, wpisu do właściwego rejestru), a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
2 – UMOWY TERMINOWE – do tego rodzaju umów o pracę zalicz się: umowy na okres próbny, umowy o pracę na czas określony, umowy o prace na okres wykonywania określonej pracy.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego