PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Uprawnienie pracowników związane z rodzicielstwem - część II


2010-03-22


Urlop wychowawczy - Według przepisów prawa pracy pracownikowi na równych zasadach, czy to kobiecie, czy mężczyźnie zatrudnionemu na okres, co najmniej 6 miesięcy ( do tego okresu wlicza się poprzedni okres zatrudnienia) przysługuje urlop wychowawczy przeznaczony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To od rodziców zależy, które z nich będzie sprawowało opiekę nad dzieckiem, lecz urlop może wykorzystać tylko jedno z nich. Trzeba także zwrócić uwagę, iż art. 186 § 3 Kodeksu pracy dopuszcza możliwość korzystania z urlopu wychowawczego przez obojga rodziców, lecz wyłącznie przez okres 3 miesięcy.
Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika na okres trzech lat jednak nie dłużej, niż do ukończenia 4 roku życia przez dziecko. Może być on również wykorzystany w czterech częściach. Jednak należy zwrócić uwagę, iż w przypadku osobistej opieki pracownika nad dzieckiem, którego stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może przysługiwać urlop wychowawczy nie dłuższy, niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Istotne jest, iż prawo do urlopu wychowawczego przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na nawiązany rodzaj umowy o pracę, czy wymiar czasu pracy. Warto wiedzieć, iż prawo do urlopu wychowawczego nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło jak i również osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą.
Pisemny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu, z którego chce się skorzystać. Ponadto wniosek powinien zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, przy czym nie należy zapominać o załączeniu oświadczenia drugiego z rodziców określającego brak korzystania z niniejszego urlopu przez okres sprecyzowany we wniosku. Pracodawca musi uwzględnić ten wniosek. Zauważyć należy, iż okres urlopu wychowawczego traktowany będzie jako okres zatrudnienia.
 Od chwili złożenia omawianego wniosku pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z osobą uprawnioną do tegoż urlopu. Kodeks pracy dopuszcza jednak sytuację rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy czy też, jeśli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę  bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podjęła pracę u obecnego pracodawcy lub inną działalność, a także naukę lub szkolenie ( czynności te nie mogą wyłączyć możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem). Natomiast w przypadku, gdy pracownik zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się w pracy ( nie później, niż 30 dni od dnia powzięcia tej wiadomości i nie wcześniej, niż po upływie 3 dni od daty wezwania), lecz niestawiennictwo pracownika w pracy oznaczać będzie  możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę.
Można zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie lub po wcześniejszym zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej 30 dni przed terminem planowanego podjęcia pracy.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym – Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownik nie musi być zatrudniony na tym samym stanowisku pracy, które zajmował przed urlopem, lecz na stanowisku równorzędnym oraz zgodnym z jego kwalifikacjami zawodowymi. Ponadto należy podkreślić, iż po powrocie do pracy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie za pracę nie niższe, niż w dniu przed odejściem na urlop wychowawczy.
Przepisy Kodeksu pracy przewidują także możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikowi, który mógłby wykorzystać urlopu wychowawczy do wymiaru nie niższego, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W tym przypadku pracownik składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, a pracodawca zobowiązany jest uwzględnić ten wniosek. 
Dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługują pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, którym należy się zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym dni mogą być wykorzystane łącznie lub oddzielnie.
Słowniczek:
Pracownik – według Kodeksu Pracy art. 2 pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego