PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Wadliwe wykonanie pracy


2013-03-13

Czy pracodawca ma prawo wyciągać konsekwencje wobec pracowników, którzy źle wykonują swoją pracę? Czy może w jakiś sposób zrekompensować sobie straty, jakie ponosi w związku z niewłaściwym wykonywaniem przez pracowników ich obowiązków?

Odpowiedź na postawione na wstępie pytania nie jest prosta i jednoznaczna, jednak należy zaznaczyć, że w takich wypadkach pracodawca nie jest pozbawiony instrumentów obrony.

Punkt wyjścia stanowi przepis, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a jego wysokość uzależniona jest m.in. od ilości i jakości świadczonej pracy. Samo pozostawanie w stosunku pracy nie jest podstawą do uzyskiwania wynagrodzenia. Przez wykonanie pracy należy rozumieć spełnienie przez pracownika w sposób staranny i sumienny nałożonych na niego obowiązków. Należy przy tym zaznaczyć, że ryzyko osiągnięcia założonego rezultatu obciąża pracodawcę, a nie pracownika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownicy wynagradzani są akordowo lub prowizyjnie (czyli stosownie do wyniku pracy)  w takim wypadku ponoszą oni to ryzyko częściowo.
 
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli z własnej winy wadliwie wykonał produkt lub usługę. Z kolei jeżeli wskutek źle wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu (nie jest to jednak podstawa do dokonania potrącenia z wynagrodzenia; pracownik po prostu nie nabywa prawa do pełnego wynagrodzenia, wskutek czego pracodawca wypłaca tylko odpowiednią jego część; jeżeli zdarzy się, że pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie z góry, nienależne kwoty może potrącić z wynagrodzenia tylko za zgodą pracownika lub na podstawie tytułu wykonawczego). Jeśli pracownik usunie wadliwość produktu lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje. Co więcej, pracodawca nie ma obowiązku umożliwiać pracownikowi naprawienia źle wykonanej pracy.

Jak już była o tym mowa powyżej, do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, nie zaś osiąganie określonego rezultatu. Oznacza to, że nie zawsze będzie możliwe pozbawienie pracownika wynagrodzenia lub obniżenie jego wysokości, nawet jeśli rezultat jego pracy nie odpowiada przyjętym wymaganiom.

O wadliwych produktach lub usługach mówimy wówczas, gdy nie odpowiadają one przyjętym w danej branży (danym zakładzie) normom jakościowym, parametrom technicznym. Jeżeli takie nie są oznaczone np. przez przepisy czy umowę pomiędzy stronami, z wadliwymi produktami lub usługami mamy do czynienia, jeżeli nie odpowiadają one średniej (w powszechnym i obiektywnym tego słowa znaczeniu) jakości, co powoduje ich mniejszą użyteczność lub wartość, a nawet ich brak.

Nie można wyciągać konsekwencji wobec pracownika, jeżeli przyczyną wadliwości produktu czy usługi są niesprawne lub przestarzałe maszyny, nieprawidłowa technologia stosowana przez pracodawcę, wadliwy materiał używany do produkcji, zła organizacja czasu pracy czy niepełna informacja.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za wadliwy rezultat, jeżeli jest on wynikiem złej jakości pracy. Pracodawca musi jednak przy tym wykazać, że pracownik ponosi winę za taki a nie inny stan rzeczy, tzn. że zła jakość produktu lub usługi jest wynikiem jego niesumiennego, niestarannego albo niezgodnego z poleceniami przełożonych działania, za które ponosi odpowiedzialność. W przeciwnym razie nie będzie możliwe obarczenie pracownika odpowiedzialnością za wytworzenie wadliwego produktu czy wadliwe świadczenie usługi. W literaturze przedmiotu podawany jest przykład pracownika, który co prawda nie wykonał należycie swoich obowiązków, ale przyczyną tego było przemęczenie wynikające z nadmiaru obowiązków lub powierzenie pracy do wykonania pomimo braku odpowiednich kwalifikacji po stronie pracownika  w takiej sytuacji brak jest podstaw do obciążenie pracownika wskazanymi powyżej konsekwencjami.

Odpowiedzialność pracownika jest natomiast niezależna od tego, czy w następstwie jego wadliwej pracy pracodawca poniósł jakąkolwiek szkodę. Należy jednak podkreślić, że jeżeli taka szkoda powstała, pracownik może dodatkowo zostać obarczony odpowiedzialnością materialną.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego