PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Wcześniejsze wydanie świadectwa pracy


2011-04-29

Pracownicy będący w okresie wypowiedzenia często zwracają się do pracodawców z prośbą o wcześniejsze wystawienie świadectwa pracy celem przedłożenia go w nowym miejscu zatrudnienia. Wnoszą również o zapisanie w nim dodatkowych informacji, które ich zdaniem powinny znaleźć się w takim dokumencie. Pracodawcy odmawiają jednak, powołując się na przepisy prawa pracy. Czy taka odmowa jest uzasadniona?

Zgodnie z przepisami świadectwo pracy powinno być wydane w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Ponieważ jednak okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, często zdarza się, że dzień, w którym zgodnie z przepisami powinno być wydane świadectwo pracy, przypada w dniu wolnym od pracy. W takim wypadku dokument zostaje pracownikowi wydany w pierwszym dniu, który jest dla zakładu dniem pracy. Jeżeli wydanie świadectwa nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy ma obowiązek przesłania pracownikowi (lub innej osobie upoważnionej do odbioru) świadectwa za pośrednictwem poczty albo doręczenia go w inny sposób.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który jest dowodem faktów w nim stwierdzonych. Pracodawca podaje w nim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Aby zamieszczone w świadectwie dane były prawdziwe i wiarygodne, pracodawca nie może sporządzić tego dokumentu wcześniej. Może się bowiem zdarzyć, że w okresie od chwili wydania świadectwa do dnia ustania stosunku pracy będą miały miejsce zdarzenia, które spowodują zmianę zamieszczonych w nim informacji. Tytułem przykładu można wskazać prawo pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 14 do dwóch dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Pracodawca w świadectwie pracy zamieszcza informację o tym, czy pracownik skorzystał z tego uprawnienia. Tym samym kolejny pracodawca wie, czy ewentualny wniosek pracownika o udzielenie takiego zwolnienia jest zasadny, czy też nie. Jeżeli pracodawca wyda wcześniej świadectwo pracy, a pracownik po tym fakcie skorzysta jednak ze zwolnienia od pracy, zamieszczona w świadectwie informacja o nieskorzystaniu przez pracownika z uprawnień przewidzianych w art. 188 k.p. będzie nieprawdziwa i może spowodować, że kolejny pracodawca również udzieli pracownikowi zwolnienia na tej podstawie.

Innym przykładem jest tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli pracodawca zamieści w świadectwie informację, że stosunek pracy został rozwiązany za wypowiedzeniem, a w międzyczasie (pomiędzy dniem wydania świadectwa pracy a dniem ustania stosunku pracy) pracownik dopuściłby się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i pracodawca rozwiązałby z nim umowę w trybie dyscyplinarnym, informacja zamieszczona na świadectwie będzie nieprawdziwa. W konsekwencji kolejni pracodawcy nie będą mieli wiadomości na temat prawdziwych powodów ustania stosunku pracy.

Choć w doktrynie można spotkać głosy opowiadające się za możliwością wcześniejszego wydania świadectwa pracy, należy jednak przyjąć, że taka interpretacja przepisów jest niedopuszczalna. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może się zwrócić do pracodawcy z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wydać takie zaświadczenie, zamieszczając w nim wszelkie niezbędne informacje, aktualne na dzień wydania zaświadczenia.

Przepisy wskazują wyraźnie co składa się na treść świadectwa pracy. Przepisy wykonawcze zawierają zresztą wzór świadectwa, wraz ze szczegółowym opisem sposobu jego wypełnienia. Pracownik może żądać uzupełnienia świadectwa o informacje, które zgodnie z przepisami muszą się w nim znaleźć. Może też wnosić o zamieszczenie w nim dodatkowych informacji dotyczących wysokości i składników wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacji. Nie ma możliwości zamieszczenia w świadectwie innych danych ponad te wskazane w kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania. Jeżeli więc zgłoszone przez pracownika żądanie uzupełnienia dotyczy informacji, które nie zostały ujęte we wskazanych powyżej przepisach, pracodawca ma obowiązek odmówić.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania  Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego