PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Zaległy urolp


2011-09-29

Na podpis Prezydenta czeka ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. kodeks pracy. Nowe przepisy zmienią brzmienie art. 168 k.p., który dotyczy terminu wykorzystania zaległego urlopu w kolejnym roku kalendarzowym.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Terminy udzielania urlopów w danym zakładzie pracy określa plan urlopów, który ustala pracodawca, z uwzględnieniem wniosków pracowników oraz konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów należy podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Sporządzanie planu urlopów nie jest obowiązkowe u pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli zaś u pracodawcy taka organizacja funkcjonuje, planu można nie ustalać tylko wówczas, gdy związek zawodowy wyrazi na to zgodę. Wówczas pracodawca ustala termin udzielenia urlopu po porozumieniu się z pracownikiem, przy czym ma obowiązek uwzględnić jego postulaty w takim zakresie, w jakim nie koliduje to z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie.

Dotychczas urlopu niewykorzystanego przez pracownika w danym roku kalendarzowym należało udzielić mu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, przy czym wskazane ograniczenie czasowe nie dotyczyło dni niewykorzystanego urlopu na żądanie. Te dni bowiem, ze względu na swój charakter i funkcję, mogą zostać wykorzystane przez pracownika w dowolnym czasie.

Wskazany termin wykorzystania urlopu uznaje się za zachowany, jeśli pierwszy dzień urlopu przypadał najpóźniej dnia 31 marca danego roku. Tak więc nie cały okres niewykorzystanego urlopu musi mieścić się w pierwszym kwartale kolejnego roku.

Po wejściu w życie wskazanej na wstępie nowelizacji kodeksu pracy udzielenie zaległego urlopu będzie mogło nastąpić w dłuższym okresie czasu  do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Tak więc, analogicznie jak dotychczas, termin ten będzie zachowany, jeśli pierwszy dzień zaległego urlopu przypadnie na dzień 30 września. W dalszym ciągu zastosowanie będą znajdować reguły udzielania zaległego urlopu na żądanie, to znaczy wskazany termin nie będzie znajdował do niego zastosowania.

Intencją projektodawcy nowelizacji jest z jeden strony racjonalizacja obowiązków pracodawcy, z drugiej zaś umożliwienie pracownikom wykorzystywania zaległego urlopu w okresie wiosennym i letnim.

Omawiane zmiany mają wejść w życie od nowego roku.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców  druk sejmowy Sejmu RP VI kadencji nr 4461

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego