PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Zasiłki macierzyńskie


2010-03-17

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zmianami) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która
w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
- urodziła dziecko,
- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła
do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
- przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

Najczęściej zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
 Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
- wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
- z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
W opisanym przypadku zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Ponadto ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie
art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo
do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Inne osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego
W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu - członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Uprawnienia ojca dziecka
W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej
- matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej
14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka, który uzyskał prawo
do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
W tym przypadku okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej - matce dziecka.

Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu - ojcu dziecka przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko.

Dodatkowy urlop dla metek i ojców
Od 1 stycznia 2010 r. matki i ojcowie – podlegający ubezpieczeniu chorobowemu
(z zatem nie tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) – mogą dłużej opiekować się dziećmi i za ten dodatkowy czas zachowują prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym, mogą wystąpić
do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu, za który przysługuje zasiłek macierzyński. Dodatkowy urlop i zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze
do dwóch tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, i trzech tygodni, gdy przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Pisemny wniosek o dodatkowy urlop powinno się złożyć pracodawcy w terminie nie krótszym, niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego dodatkowego urlopu.
Ponadto, aby do dodatkowego urlopu nabyć prawo muszą być spełnione warunki:
- pracownica urodziła dziecko po 31 grudnia 2009 r. i będzie z tego tytułu korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego, albo
- urlop i zasiłek macierzyński przysługiwał pracownicy na dzień 31 grudnia 2009 r.
We wniosku o dodatkowy urlop trzeba określić okres, w którym pracownica chce skorzystać z tegoż urlopu. Może on zostać jednorazowo udzielony na okres jednego albo dwóch tygodni (nie można go dzielić, np. na 9 dni) i musi przypadać tylko na okres następujący bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.
W określonych przypadkach z dodatkowego urlopu może skorzystać również pracownik
- ojciec, wychowujący dziecko.
Słowniczek:
Wymiar urlopu macierzyńskiego - Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1)  20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2)  31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3)  33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4)  35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5)  37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego