PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodznia - konsekwencje


2010-10-29

Wiadomo już, o ile zwiększy się w przyszłym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie ono wynosiło 1386 zł. W konsekwencji zmianie ulegnie nie tylko minimalna płaca, ale również inne kwoty, należności i świadczenia, które za podstawę przyjmują właśnie minimalne wynagrodzenie.
Pracodawcy wypłacający swoim pracownikom wynagrodzenie w minimalnej kwocie będą zmuszeni do jego podwyższenia. Zgodnie z przepisami pracownik ma bowiem prawo do godziwego wynagrodzenia, a to oznacza, że jego wysokość w przypadku zatrudnienia na cały etat nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku pracowników w okresie pierwszego roku zatrudnienia pensja nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że od 1 stycznia będzie ona wynosić co najmniej 1108,80 zł (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym).
Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę ustalenia:
•    wysokości najniższego odszkodowania dla osoby, wobec której pracodawca dopuścił się naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu,
•    wysokości najniższego odszkodowania dla pracownika, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę,
•    stawki minimalnego wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy przez pracownika, jeżeli ten był gotów do jej wykonywania, jednak doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,
•    wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
•    kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od potrąceń
•    maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej dla pracownika w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
Zmiany dotyczyć będą również osób, które w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej płacą składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia; od 2011 r. wynosić ona będzie nie mniej niż 415 zł.
Podwyższeniu ulegnie również podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, a co za tym idzie minimalna kwota innych zasiłków i świadczeń przewidzianych przez przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z przepisami, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia; w związku z powyższym od nowego roku wynosić ona będzie 1195,98 zł. W przypadku pracowników w okresie pierwszego roku zatrudnienia podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Tak więc od stycznia 2011 r. będzie ona wynosiła minimum 956,78 zł.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma również wpływ na szereg refundacji przewidzianych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o refundację:
•    poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego,
•    kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512.
4.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
5.    Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. – Dz. U. Nr 194, poz. 1288.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego