PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej


2011-04-01

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może liczyć na pomoc w sfinansowaniu stanowiska pracy takiego pracownika. Może m.in. ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jednak aby mógł skorzystać z takiej refundacji, musi spełnić kilka warunków.

Pierwszym warunkiem jest zobowiązanie się do zatrudniania przez okres co najmniej 36 miesięcy niepozostającej w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy. Jeżeli okres zatrudnienia będzie krótszy, pracodawca zmuszony będzie do zwrotu środków, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Przepisy wymagają, aby zwracana kwota była równa 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36-miesięcznego okresu zatrudnienia; w każdym wypadku nie może być jednak niższa niż 1/6 całej przyznanej pracodawcy refundacji. Pracodawca ma jednak możliwość uchronienia się przed zwrotem przyznanej pomocy, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem niepełnosprawnym zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu.

Drugim warunkiem uzyskania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy jest złożenie na odpowiednim druku wniosku o przyznanie refundacji ze środków PFRON. Wniosek należy złożyć albo do PFRON-u (w przypadku wniosków składanych przez starostę), albo do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej w PUP (w pozostałych przypadkach). Jeżeli wniosek zawiera jakieś uchybienia lub braki, starosta wzywa do ich usunięcia. Co ważne, starosta ma na to 14 dni od chwili otrzymania wniosku. Pracodawca, co do zasady, powinien usunąć nieprawidłowości również w terminie 14 dni (liczonych od momentu doręczenia wezwania), jednak może prosić o jego przedłużenie, jeżeli okaże się, że z przyczyn od niego niezależnych poprawienie wniosku nie będzie w tym terminie możliwe. Dochowanie terminu jest bardzo istotne, bowiem w przypadku jego przekroczenia starosta pozostawi wniosek bez rozpoznania.

W każdym wypadku starosta w ciągu 30 dni od mementu otrzymania kompletnego wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli decyzja jest negatywna, starosta musi ją uzasadnić; jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie  rozpoczyna się etap negocjowania umowy. Strony mają na to 14 dni od dnia doręczenia wezwania do negocjacji warunków umowy. W ciągu kolejnych 14 dni powinno dojść do zawarcia umowy, która zgodnie z przepisami musi mieć formę pisemną. Ta sama forma jest odpowiednia dla ewentualnej zmiany jej postanowień.

W celu otrzymania refundacji pracodawca w ciągu 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z kosztów podlegających refundacji, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą, musi przedłożyć staroście:
•    kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,
•    orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność takiego pracownika,
•    zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji,
•    kopie dowodów ich poniesienia.

Refundacja obejmuje:
•    udokumentowane fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
•    udokumentowane oceną techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną wytworzenie wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna (koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje pracodawca);
•    kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego  związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Co istotne, koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy nie podlegają zwrotowi. W przypadku nieprzedstawienia zestawienia kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą, umowa ta wygasa.

Kolejnym warunkiem uzyskania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o:
•    przystosowaniu go do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku lub
•    spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Opinia PIP wydawana jest na wniosek starosty. Jeżeli jest pozytywna, w ciągu 14 dni od momentu przedłożenia jej staroście na rachunek bankowy wskazany we wniosku przekazywana jest ustalona kwota.

Może się zdarzyć, że przekazana na konto kwota refundacji nie odpowiada tej ustalonej w umowie. W takim wypadku pracodawca, w zależności od tego, czy refundacja jest za niska, czy za wysoka, jest odpowiednio uprawniony lub zobowiązany do działania.
Jeżeli pracodawca otrzymał refundację w zaniżonej kwocie, może, informując o tym starostę, złożyć wniosek o wypłatę różnicy do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia na stanowisku pracy, którego dotyczy wniosek.
Z kolei w przypadku, gdy kwota refundacji jest wyższa od należnej, pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie starosty oraz do zwrotu nadwyżki w ciągu 3 miesięcy od momentu wykrycia tej nieprawidłowości.

Co prawda rozporządzenie regulujące omówione powyżej kwestie weszło w życie w dniu 22 marca br., jednak obowiązuje z mocą wsteczną od początku tego roku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  Dz. U. Nr 62, poz. 317.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego