PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Brak zgody na protokół powypadkowy

2012-12-13


Uległem wypadkowi przy pracy. Nie zgadzam się z protokołem powypadkowym przygotowanym przez pracodawcę. Czy inspektor pracy może w jakiś sposób wpłynąć na zmianę protokołu? Czy mam jeszcze jakieś inne możliwości działania?

Podstawowym środkiem działania w przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, jest złożenie do sądu rejonowego  sądu pracy pozwu w sprawie ustalenia lub sprostowania protokołu powypadkowego. W ten sposób pracownik może na przykład dochodzić ustalenia, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy lub zaistniało w okolicznościach niepozbawiających go roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu wypadku przy pracy.

W razie stwierdzenia uchybień sąd wydaje orzeczenie, które zastępuje protokół powypadkowy.  Na podstawie takiego orzeczenia pracownik lub członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o stosowne świadczenie w postępowaniu przed organem rentowym.

Jeśli chodzi o uprawnienia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, to może on nakazać pracodawcy ustalenie w wyznaczonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Decyzję nakazującą takie działanie inspektor może jednak wydać wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca w wymaganym przepisami terminie (to znaczy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wypadku) nie dopełni ciążącego na nim obowiązku dokonania takich ustaleń i sporządzenia protokołu.

Ponadto inspektor Państwowej Inspekcji Pracy ma prawo zapoznawania się z dokumentacją wypadku przy pracy, w tym zarówno z treścią protokołu powypadkowego, jak i z załączonymi do niego dokumentami. Nie jest jednak uprawniony do kwestionowania zawartych w takiej dokumentacji ustaleń. Jedynym środkiem działania w przypadku stwierdzenia w dokumentacji powypadkowej jakichś nieprawidłowości jest skierowanie do pracodawcy wystąpienia z wnioskami o sposobie usunięcia uchybień. Pracodawca, do którego skierowane zostaje takie wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.
Należy jednak zaznaczyć, że wystąpienie jest wyłącznie środkiem niewładczego oddziaływania na pracodawcę i nie ma cech decyzji administracyjnej. Jego celem jest wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i zapewnienie przestrzegania przepisów w przyszłości.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 404 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego