PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Co to jest ruchomy czas pracy i w jaki sposób może zostać wprowadzony?

2013-09-09

Co to jest ruchomy czas pracy i w jaki sposób może zostać wprowadzony?
 
Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa nadana rozkładowi czasu pracy przewidującemu bądź różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, bądź przewidującemu przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. 
 
Niedawna nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła możliwość stosowania ruchomego czasu pracy właśnie w tych dwóch odmianach. Można go było również stosować w czasie obowiązywania ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 
Możliwe jest zatem wprowadzenie rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z obowiązującym harmonogramem są dla pracownika dniami pracy. W konsekwencji pracodawca może wyznaczyć pracownikowi różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, stosownie do swoich potrzeb, bez narażania się na zarzut naruszania tzw. doby pracowniczej. Na marginesie należy bowiem wyjaśnić, że zgodnie z ogólnymi regułami, jeżeli pracownik jednego dnia ma stawić się do pracy o godzinie 8 rano, następnego dnia nie powinien rozpoczynać jej przed tą godziną, bowiem w ten sposób naruszona zostałaby doba pracownicza, a to z kolei powodowałoby, że czas pracy przypadający przed godziną 8 rano traktowany byłby jako praca w godzinach nadliczbowych, za którą należy się specjalny dodatek. Przez dobę pracowniczą należy bowiem rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 
W przypadku ruchomego czasu pracy dopuszczalne jest takie zaplanowanie zadań pracownikowi, aby jednego dnia rozpoczynał on pracę np. o godzinie 9 rano, a następnego o godzinie 7 rano. Praca w godzinach od 7 do 9 rano nie jest w tym wypadku uznawana za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie zmienia się jednak przy tym prawo pracownika do 11-godzinnego dobowego odpoczynku oraz do cotygodniowego 35-godzinnego odpoczynku. Układając grafik, należy zatem pamiętać o zagwarantowaniu pracownikowi odpowiedniej liczby godzin wolnych.
 
Druga odmiana ruchomego czasu pracy polega na ustaleniu rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy harmonogramem jest dla niego dniem pracy. Chodzi zatem o ustalenie pracownikowi granic czasowych, w których musi się on w danym dniu stawić do pracy. Pracownik zyskuje w tym wypadku pewną swobodę, może bowiem sam decydować o tym, kiedy rozpocznie (a tym samym, kiedy zakończy) pracę w danym dniu. Istotne jest jedynie, aby mieścił się w ustalonym przedziale czasu. Również w tym przypadku, gdy pracownik jednego dnia postanowi przyjść do pracy o godzinie 9 rano, a następnego dnia na godzinę 6 rano, praca pomiędzy godziną 6 a 9 rano następnego dnia nie będzie uznawana za pracę w godzinach nadliczbowych. Konieczne jest także takie zaplanowanie pracy, aby nie zostały naruszone przepisy o dobowym i tygodniowym odpoczynku.
 
Ruchomy czas pracy można wprowadzić w następujący sposób:
w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi;
w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy  jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe;
na pisemny wniosek pracownika – w takim wypadku ruchomy czas pracy może zostać ustalony niezależnie od ustalenia takich rozkładów w układzie zbiorowym pracy czy w porozumieniu (zawartym zarówno z zakładowymi organizacjami zakładowymi, jak i z przedstawicielami pracowników).
 
Dla pracownika, do którego - na jego wniosek - stosuje się ruchomy czas pracy, pracodawca nie musi sporządzać rozkładu czasu pracy.
 
Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców  Dz. U. Nr 125, poz. 1035, z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego