PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Co to jest wartość przedmiotu sporu?

2010-11-15

We wrześniu bieżącego roku właściciel lokalu, w którym prowadzę działalność, wypowiedział mi umowę najmu. Moim zdaniem wypowiedzenie jest nieprawidłowe, jednak właściciel każe mi się opuścić lokal. Zamierzam w związku z tym wystąpić na drogę sądową. W pozwie kazano mi określić wartość przedmiotu sporu. Czy chodzi o wartość lokalu, co do którego się spieramy? Przecież spór dotyczy kwestii skutecznego rozwiązania umowy. Co to jest wartość przedmiotu sporu?
Jak wskazują przepisu kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku roszczeń pieniężnych (zgłoszonych choćby w zamian innego przedmiotu) wartością przedmiotu sporu jest po prostu kwota pieniężna będąca przedmiotem sporu. W innych sprawach majątkowych powód musi oznaczyć wartość przedmiotu sporu w sposób wskazany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1999 r. (III CKN 595/99) wskazał, że roszczenie o ustalenie nieważności umów najmu lokali użytkowych ma charakter majątkowy, lecz niepieniężny, i w związku z tym wartość przedmiotu sporu i zaskarżenia powinna być określona według zasad z art. 23 k.p.c. Zgodnie z jego treścią w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu sposób obliczania przedmiotu sporu zależy od rodzaju umowy łączącej strony oraz od wysokości czynszu, jaki najemca był obowiązany uiszczać. Jeżeli umowa zawarta była na czas oznaczony, wartość przedmiotu sporu stanowi suma czynszu za czas sporny. Przepisy zastrzegają jednak, że jeżeli okres sporny przekracza rok, wartość przedmiotu sporu stanowić może maksymalnie suma czynszu za rok. W przypadku umów na czas nieoznaczony wartość przedmiotu sporu równać się będzie sumie czynszu za okres trzech miesięcy.
Co istotne, jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Nie uwzględnia się natomiast żądanych obok roszczenia głównego ewentualnych odsetek, pożytków i kosztów.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości ustalenia wartości przedmiotu sporu sąd może ją sprawdzić; może także w razie potrzeby zarządzić dochodzenie w sprawie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie może nastąpić jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego