PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Co to znaczy, że osoba ma interes prawny w tym, aby dochodzić sprostowania protokołu powypadkowego?

2012-12-13

Jeżeli pracownik uległ wypadkowi w trakcie wykonywania pracy, pracodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu ustalającego przyczyny i okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia.

W protokole opisany zostaje przebieg całego zajścia oraz zamieszczane są wnioski końcowe. Między innymi od ustaleń poczynionych w protokole zależą ewentualne uprawnienia poszkodowanego (lub członków jego rodziny) do dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przepisy przewidują bowiem, że z tytułu wypadku przy pracy mogą zostać przyznane następujące świadczenia:
• jednorazowe odszkodowanie  może być przyznane pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny, jeżeli pracownik lub rencista zmarł;
• świadczenia wyrównawcze  dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
• renta inwalidzka  dla pracownika, który stał się niepełnosprawny;
• renta szkoleniowa  dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie;
• renta rodzinna  dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;
• odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy  dla pracownika lub dla członków jego rodziny;
• nieodpłatne świadczenia lecznicze, położnicze i rehabilitacyjne, zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki pomocnicze oraz prawo do przysposobienia zawodowego i innych świadczeń w naturze  dla pracownika lub rencisty oraz dla członków rodzin tych osób.

Jednym z warunków przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Inną niezbędną przesłanką jest stwierdzenie, że wypadek nie został spowodowany wyłącznie przez działanie (zaniechanie) poszkodowanego pracownika, który umyślnie lub przez zaniedbanie naruszył przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia. Okolicznością, która może spowodować, że świadczenie nie zostanie przyznane, jest również znajdowanie się przez poszkodowanego pracownika w chwili wypadku pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych.

Jeżeli zatem w protokole powypadkowym zostanie stwierdzone, że nieszczęśliwe zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy albo że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub niedbałe zachowanie pracownika naruszające przepisy bhp lub że pracownik w chwili zdarzenia był nietrzeźwy lub znajdował się pod wpływem środków odurzających, czym przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku  zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty świadczenia.

Dlatego przyjmuje się, że w przypadku zawarcia w protokole powypadkowym takich niekorzystnych ustaleń poszkodowany pracownik (lub członkowie rodziny zmarłego pracownika) ma interes prawny w dochodzeniu przed sądem uzupełnienia lub sprostowania protokołu powypadkowego. Zmiana protokołu może bowiem przyczynić się do tego, że poszkodowany (lub członkowie jego rodziny) będzie mógł ubiegać się o przyznanie świadczenia powypadkowego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.

 

 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego