PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy dziecko może wziąć opiekę na chorego rodzica?

2012-04-25

 

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy osoba opiekująca się rodzicem opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Z zasiłku opiekuńczego, a więc świadczenia pobieranego w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, może bowiem korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w rozumieniu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub prowadząca inną działalność i opłacająca składki na ubezpieczenie chorobowe (mogą to więc być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i wykonujące swe zadania na podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem odprowadzania składek chorobowych). Jeżeli więc osoba musi zaopiekować się chorym rodzicem i w związku z tym nie może wykonywać pracy zarobkowej – za czas sprawowania opieki przysługuje jej, co do zasady, zasiłek opiekuńczy.

Należy jednak pamiętać o dodatkowych wymogach stawianych przez przepisy. Po pierwsze, zgodnie z ustawą konieczne jest osobiste sprawowanie opieki. Oznacza to sytuację, w której nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogliby zapewnić odpowiednią opiekę. Warunek ten będzie spełniony także wówczas, gdy zamieszkujący na przykład z chorą matką ojciec nie jest w stanie z uwagi na swój wiek czy niedołęstwo należycie się nią zająć.

Po drugie, dziecko i rodzic muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki. Nie oznacza to jednak, że osoby te muszą mieszkać stale razem. Wystarczające jest, że na czas choroby osoba podejmująca się opieki zmienia miejsce zamieszkania, żeby móc pielęgnować chorego. Jeżeli więc dziecko i rodzic zamieszkują na co dzień oddzielnie, jednak na czas choroby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym – warunek ten jest spełniony.

Co ważne, w omawianym przypadku zasiłek opiekuńczy może być pobierany przez uprawnionego wyłącznie przez okres zwolnienia od wykonywania pracy w powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Należy przy tym zaznaczyć, że omawiane świadczenie przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeżeli osoba w danym roku kalendarzowym korzystała już z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad małym dzieckiem, to ewentualne prawo do pobierania świadczenia z racji opieki nad innym chorym członkiem rodziny będzie zależało od tego, przez ile dni zasiłek taki był pobierany.

W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego. Do zaświadczenia takiego należy dołączyć wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15) oraz oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym członkiem rodziny (także w przypadku, gdy wspólne zamieszkiwanie ma miejsce wyłącznie przez okres choroby). Oba dokumenty przedkłada się płatnikowi składek.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Na zakończenie należy dodać, że takie same warunki muszą być spełnione, jeżeli osoba ubezpieczona musi zaopiekować się chorym dzieckiem, które ukończyło już 14 lat, chorym małżonkiem, teściową lub teściem, babcią, dziadkiem, wnuczką, wnukiem, siostrą lub bratem.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  Dz. U. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego