PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy emerytowany nauczyciel może korzystać z legitymacji nauczycielskiej?

2010-04-30

Jako nauczycielka na podstawie legitymacji mogę korzystać z wielu ulg (np. przy przejazdach PKP). Czy z chwilą przejścia na emeryturę nadal mogę posługiwać się tym dokumentem, czy też powinnam go oddać?

Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. Wystawiana jest przez dyrektora placówki na wniosek nauczyciela.

Okres ważności legitymacji jest uzależniony od rodzaju zatrudnienia. Nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokument ten wystawia się na okres trzech lat. W trzecim roku obowiązywania, licząc od chwili wystawienia, legitymacja jest jednak ważna tylko do końca lutego. Nauczycielom zatrudnionym na czas określony legitymację wystawia się z kolei na czas trwania stosunku pracy.

Z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy dokument ten podlega zwrotowi. W takim wypadku dyrektor anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z jej rogów i dołącza ją do akt osobowych nauczyciela.

W związku z tym w momencie przejścia na emeryturę nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu legitymacji. Od tej chwili nie jest już bowiem osobą uprawnioną do posługiwania się tym dokumentem.

W przypadku korzystania z usług PKP osoba, o której mowa w pytaniu, jako emeryt będzie miała możliwość skorzystania dwa razy w ciągu roku z 37% ulgi przy przejazdach środkami zbiorowego publicznego transportu kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela – Dz. U. Nr 189, poz. 1393.
  3. Ustawa z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego